Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
20 lines (14 sloc) 523 Bytes
//
// Launch String Catalog
//
// Translated by: Dávid Horváth
//
MSG_WINDOW_TITLE=0 Futtatás
MSG_STRING_LAUNCH=100 Futtatás:
MSG_STRING_DESC Megadhatsz weboldalt, fájlt, mappát, vagy alkalmazást is.
MSG_ERROR_LAUNCHING_ONE=200 A(z) '
MSG_ERROR_LAUNCHING_TWO ' fájlnak nincs hozzárendelt tipusa.\nTovábbi információkért keresd meg a\nSyllable Fejlesztöi Csapatát!
MSG_BUTTON_LAUNCH=300 Futtatás
MSG_BUTTON_BROWSE Tallózás
MSG_BUTTON_CANCEL Mégsem
MSG_ALERT_BUTTON OK