Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
257 lines (221 sloc) 11.3 KB
//
// Whisper String Catalog
//
// Translated by: Bas de Lange - Kaj de Vos - Ruud Kuin
//
MSG_MAINWND_TITLE=0 Whisper
MSG_MAINWND_MENU_APPLICATION=100 Toepassing
MSG_MAINWND_MENU_APPLICATION_QUIT Afsluiten
MSG_MAINWND_MENU_APPLICATION_ABOUT Over Whisper...
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE=200 Bericht
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE_NEW Nieuw bericht...
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE_REPLY Beantwoorden...
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE_REPLYTOALL Allen beantwoorden...
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE_FORWARD Doorsturen...
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE_CHECKFORMESS Controleren op nieuwe berichten
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE_VIEW Bekijken
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE_VIEW_DATA Data Bekijken
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE_SELECTALL Alles selecteren
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE_CUT Knippen
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE_COPY Kopiëren
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE_PASTE Plakken
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE_DELETE Verwijderen
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE_FLAG Urgentie
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE_FLAG_NONE Geen
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE_FLAG_LOW Laag
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE_FLAG_MEDIUM Normaal
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE_FLAG_HIGH Hoog
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE_FLAG_URGENT Urgent
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE_MARK Markeren
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE_MARK_READ Gelezen
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE_MARK_UNREAD Ongelezen
MSG_MAINWND_MENU_MESSAGE_MARK_DRAFT Concept
MSG_MAINWND_MENU_EDIT=300 Bewerken
MSG_MAINWND_MENU_EDIT_COPY Kopiëren
MSG_MAINWND_MENU_FOLDER=400 Map
MSG_MAINWND_MENU_FOLDER_CREATE Nieuwe map...
MSG_MAINWND_MENU_FOLDER_RENAME Map hernoemen...
MSG_MAINWND_MENU_FOLDER_PROPERTIES Eigenschappen aanpassen
MSG_MAINWND_MENU_FOLDER_DELETE Map verwijderen
MSG_MAINWND_MENU_FOLDER_IMPORTMESS Berichten importeren...
MSG_MAINWND_MENU_FOLDER_EXPORTMESS Berichten exporteren...
MSG_MAINWND_MENU_FOLDER_EMPTYTRASH Prullenbak legen
MSG_MAINWND_MENU_FOLDER_IEPROGRESSCANCEL Annuleren
MSG_MAINWND_MENU_SETTINGS=500 Instellingen
MSG_MAINWND_MENU_SETTINGS_CONFIGURE Configureren...
MSG_MAINWND_MENU_SETTINGS_SAVECLOSE Instellingen opslaan bij afsluiten
MSG_MAINWND_MENU_SETTINGS_SAVENOW Instellingen nu opslaan
MSG_MAINWND_MENUBUTTONS_NEW=600 Nieuw
MSG_MAINWND_MENUBUTTONS_CUT Knippen
MSG_MAINWND_MENUBUTTONS_COPY Kopiëren
MSG_MAINWND_MENUBUTTONS_PASTE Plakken
MSG_MAINWND_MENUBUTTONS_DEL Verwijderen
MSG_MAINWND_MENUBUTTONS_REPLY Beantwoorden
MSG_MAINWND_MENUBUTTONS_REPLYALL Allen
MSG_MAINWND_MENUBUTTONS_FORWARD Doorsturen
MSG_MAINWND_MENUBUTTONS_GETMESS Ophalen
MSG_MAINWND_MSGLST_SUBJECT=700 Onderwerp
MSG_MAINWND_MSGLST_FROM Van
MSG_MAINWND_MSGLST_SENT Verzonden op
MSG_MAINWND_MSGLST_CONMENU_CUT Knippen
MSG_MAINWND_MSGLST_CONMENU_COPY Kopiëren
MSG_MAINWND_MSGLST_CONMENU_PASTE Plakken
MSG_MAINWND_MSGLST_CONMENU_DELETE Verwijderen
MSG_MAINWND_MSGLST_DISPLAY_DATE %a %d/%m/%y %H:%M
MSG_MAINWND_MAILFOLDERLIST_MAILFOR=800 Postvak van
MSG_MAINWND_MAILFOLDERLIST_CONMENU_CREATE Nieuwe map...
MSG_MAINWND_MAILFOLDERLIST_CONMENU_RENAME Map hernoemen...
MSG_MAINWND_MAILFOLDERLIST_CONMENU_DELETE Map verwijderen
MSG_MAINWND_MAILFOLDERLIST_CONMENU_PROPERTIES Eigenschappen aanpassen
MSG_MAINWND_MAILFOLDERLIST_CONMENU_POST Naar mailing-list sturen
MSG_MAINWND_MAILFOLDERLIST_CREATE Mapnaam
MSG_MAINWND_MAILFOLDERLIST_CREATE_DEFAULT Nieuwe map
MSG_MAINWND_MAILFOLDERLIST_RENAME Nieuwe naam
MSG_MAINWND_MAILFOLDERLIST_PROPERTIES_TITLE Eigenshappen voor
MSG_MAINWND_MAILFOLDERLIST_PROPERTIES_HAS_LIST Deze map heeft een mailing-list
MSG_MAINWND_MAILFOLDERLIST_CR_BUTTON_OK OK
MSG_MAINWND_MAILFOLDERLIST_CR_BUTTON_CANCEL Annuleren
MSG_MAINWND_MAIL_CONMENU_SAVE=900 Opslaan...
MSG_MAINWND_MAIL_CONMENU_OPEN Openen...
MSG_MAINWND_MAIL_ATTACHMENT Bijlage:
MSG_MAINWND_MAIL_ATTACHMENT_SAVE Opslaan...
MSG_MAINWND_MAIL_SIGNEDWITHKEY Ondertekend met sleutel
MSG_MAINWND_MAIL_UNKNOWNKEY Onbekende sleutel
MSG_COMPWND_TITLE_NEWMESS=1000 Nieuw bericht
MSG_COMPWND_TITLE_REPLY Beantwoorden
MSG_COMPWND_TITLE_REPLYALL Allen beantwoorden
MSG_COMPWND_TITLE_FORWARD Doorsturen
MSG_COMPWND_MENU_MESSAGE=1100 Bericht
MSG_COMPWND_MENU_MESSAGE_SEND Versturen
MSG_COMPWND_MENU_MESSAGE_SAVE Opslaan
MSG_COMPWND_MENU_MESSAGE_CLOSE Sluiten
MSG_COMPWND_MENU_EDIT=1200 Bewerken
MSG_COMPWND_MENU_EDIT_CUT Knippen
MSG_COMPWND_MENU_EDIT_COPY Kopiëren
MSG_COMPWND_MENU_EDIT_PASTE Plakken
MSG_COMPWND_MENU_VIEW=1300 Bekijken
MSG_COMPWND_MENU_VIEW_TO Aan-veld
MSG_COMPWND_MENU_VIEW_CC Kopie-veld
MSG_COMPWND_MENU_VIEW_BCC Blinde-kopie-veld
MSG_COMPWND_MENU_INSERT=1400 Invoegen
MSG_COMPWND_MENU_INSERT_SIG Ondertekening
MSG_COMPWND_MENU_INSERT_FILE Bestand...
MSG_COMPWND_MENUBUTTONS_SEND=1500 Versturen
MSG_COMPWND_MENUBUTTONS_CUT Knippen
MSG_COMPWND_MENUBUTTONS_COPY Kopiëren
MSG_COMPWND_MENUBUTTONS_PASTE Plakken
MSG_COMPWND_MENUBUTTONS_INSERT Invoegen...
MSG_COMPWND_MENUBUTTONS_REMOVE Verwijderen
MSG_COMPWND_FIELDS_SUBJECT=1600 Onderwerp
MSG_COMPWND_FIELDS_TO Aan
MSG_COMPWND_FIELDS_CC Kopie
MSG_COMPWND_FIELDS_BCC Blinde kopie
MSG_COMPWND_ATTACHMENT_CONMENU_ADD=1700 Toevoegen...
MSG_COMPWND_ATTACHMENT_CONMENU_REMOVE Verwijderen
MSG_COMPWND_ATTACHMENT_FILENAME Bestandsnaam
MSG_COMPWND_ATTACHMENT_FILESIZE Grootte
MSG_COMPWND_ATTACHMENT_BYTE B
MSG_COMPWND_ATTACHMENT_KILOBYTE KB
MSG_COMPWND_ATTACHMENT_MEGABYTE MB
MSG_COMPWND_ATTACHMENT_GIGABYTE GB
MSG_CFGWND_TITLE=2000 Whisper configureren
MSG_CFGWND_SETTINGS Instellingen
MSG_CFGWND_YOURDETAILS=2100 Jouw gegevens
MSG_CFGWND_YOURDETAILS_SETTINGS_NAME Jouw naam
MSG_CFGWND_YOURDETAILS_SETTINGS_EMAIL Jouw elektronische-postadres
MSG_CFGWND_SIGNATURES=2200 Berichtondertekeningen
MSG_CFGWND_SIGNATURES_SETTINGS_TITLE Titel
MSG_CFGWND_SIGNATURES_SETTINGS_TEXT Ondertekeningstekst
MSG_CFGWND_SIGNATURES_SETTINGS_SERVERLIST Ondertekeningen
MSG_CFGWND_SIGNATURES_SETTINGS_BUTTON_SAVE Opslaan
MSG_CFGWND_SIGNATURES_SETTINGS_BUTTON_NEW Nieuw
MSG_CFGWND_SIGNATURES_SETTINGS_BUTTON_DEL Verwijderen
MSG_CFGWND_SENDINGEMAIL=2300 Berichten versturen
MSG_CFGWND_SENDINGEMAIL_SETTINGS_SMTPSERVER SMTP-server
MSG_CFGWND_SENDINGEMAIL_SETTINGS_REQUIRESAUTH Voor deze server heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig
MSG_CFGWND_SENDINGEMAIL_SETTINGS_USERNAME Gebruikersnaam
MSG_CFGWND_SENDINGEMAIL_SETTINGS_PASSWORD Wachtwoord
MSG_CFGWND_SENDINGEMAIL_SETTINGS_SRVERPORT Verbinding maken met server op poort
MSG_CFGWND_SENDINGEMAIL_SETTINGS_POPBEFORESMTP Gebruik "POP voor SMTP"-aanmelding
MSG_CFGWND_SENDINGEMAIL_SETTINGS_SMTPAUTH Aanmelding met gebruik van server
MSG_CFGWND_RECIEVINGEMAIL=2400 Berichten ontvangen
MSG_CFGWND_RECIEVINGEMAIL_SETTINGS_POPSERVER POP3-server
MSG_CFGWND_RECIEVINGEMAIL_SETTINGS_USERNAME Gebruikersnaam
MSG_CFGWND_RECIEVINGEMAIL_SETTINGS_PASSWORD Wachtwoord
MSG_CFGWND_RECIEVINGEMAIL_SETTINGS_CONNECTONPORT Verbinding maken met server op poort
MSG_CFGWND_RECIEVINGEMAIL_SETTINGS_DELMAIL Berichten van server verwijderen na ophalen
MSG_CFGWND_RECIEVINGEMAIL_SETTINGS_SERVERLIST Servers
MSG_CFGWND_RECIEVINGEMAIL_SETTINGS_BUTTON_SAVE Opslaan
MSG_CFGWND_RECIEVINGEMAIL_SETTINGS_BUTTON_NEW Nieuw
MSG_CFGWND_RECIEVINGEMAIL_SETTINGS_BUTTON_DEL Verwijderen
MSG_CFGWND_RULEFILTER=2500 Bericht filters
MSG_CFGWND_RULEFILTER_RULES Regels
MSG_CFGWND_RULEFILTER_IF Als
MSG_CFGWND_RULEFILTER_THEMESSAGE het bericht
MSG_CFGWND_RULEFILTER_SUBJECT Onderwerp
MSG_CFGWND_RULEFILTER_FROM Van
MSG_CFGWND_RULEFILTER_TO Aan
MSG_CFGWND_RULEFILTER_MESSAGETEXT Bericht tekst
MSG_CFGWND_RULEFILTER_ADJNOP geen bewerking
MSG_CFGWND_RULEFILTER_ADJEQUALS gelijk aan
MSG_CFGWND_RULEFILTER_ADJNOTEQUALS niet gelijk aan
MSG_CFGWND_RULEFILTER_ADJLIKE is als
MSG_CFGWND_RULEFILTER_ADJNOTLIKE is niet als
MSG_CFGWND_RULEFILTER_ADJCONTAINS bevat
MSG_CFGWND_RULEFILTER_ADJNOTCONTAINS bevat niet
MSG_CFGWND_RULEFILTER_ACTIONMOVE Verplaats
MSG_CFGWND_RULEFILTER_ACTIONMARK Markeer
MSG_CFGWND_RULEFILTER_ACTIONFLAG Vlag
MSG_CFGWND_RULEFILTER_ACTIONDELETE Wis
MSG_CFGWND_RULEFILTER_BUTTON_SAVE Bewaar
MSG_CFGWND_RULEFILTER_BUTTON_NEW Nieuw
MSG_CFGWND_RULEFILTER_BUTTON_DEL Wissen
MSG_CFGWND_BUTTON_SAVE=2900 Opslaan
MSG_CFGWND_BUTTON_APPLY Toepassen
MSG_CFGWND_BUTTON_CANCEL Annuleren
MSG_COMPWND_REFW_FW=3000 DS
MSG_COMPWND_REFW_FWMSG Begin doorgestuurd bericht:
MSG_COMPWND_REFW_RE Be
MSG_COMPWND_REFW_ON Op
MSG_COMPWND_REFW_WROTE schreef
MSG_COMPWND_REFW_REPREFIX [R|r][E|e]
MSG_STATUS_CONNECTINGTOSERVER=9000 Verbinding maken met server...
MSG_STATUS_FAILEDTOCONNECTTOSERVER Verbinding maken met server mislukt.
MSG_STATUS_NOMAILONSERVER Geen berichten op de server.
MSG_STATUS_RETRIEVINGMESSAGE Ophalen bericht %3i van %3i (%3i%%)...
MSG_STATUS_MESSAGESSUCCESSFULLYRETRIEVED %3i van %3i berichten succesvol ontvangen.
MSG_STATUS_AUTHENTICATING Aanmelden...
MSG_STATUS_SENDINGMESSAME Bericht %3i wordt verstuurd...
MSG_STATUS_FAILEDTOSENDMESSAGE Bericht %3i versturen mislukt.
MSG_STATUS_MESSAGESENT Bericht %3i verstuurd.
MSG_ABOUTWND_TITLE=10000 Over Whisper
MSG_ABOUTWND_TEXT_LINEONE Whisper, een elektronische-postprogramma voor Pyro
MSG_ABOUTWND_TEXT_VERSION Versie
MSG_ABOUTWND_TEXT_WEBSITEONE Zie
MSG_ABOUTWND_TEXT_WEBSITETWO voor nieuws en informatie.
MSG_ABOUTWND_TEXT_COPYRIGHTONE Whisper is copyright © 2004-2006 Kristian Van Der Vliet.\nlibPST en libDBX zijn copyright © Dave Smith.\n\nWhisper wordt gedistribueerd onder de voorwaarden van de GNU\nGeneral Public License.\nZie
MSG_ABOUTWND_TEXT_COPYRIGHTTWO voor meer informatie.
MSG_ABOUTWND_CLOSE Sluiten
MSG_ALERTWND_CREATEFOLDER=10100 Map aanmaken
MSG_ALERTWND_CREATEFOLDER_TEXTONE_ONE De map
MSG_ALERTWND_CREATEFOLDER_TEXTONE_TWO bestaat al.
MSG_ALERTWND_CREATEFOLDER_TEXTTWO Map aanmaken mislukt.
MSG_ALERTWND_CREATEFOLDER_OK OK
MSG_ALERTWND_RENAMEFOLDER=10200 Map hernoemen
MSG_ALERTWND_RENAMEFOLDER_TEXTONE_ONE De map
MSG_ALERTWND_RENAMEFOLDER_TEXTONE_TWO bestaat al.
MSG_ALERTWND_RENAMEFOLDER_TEXTTWO Map hernoemen mislukt.
MSG_ALERTWND_RENAMEFOLDER_OK OK
MSG_ALERTWND_DELETEFOLDER=10300 Map verwijderen
MSG_ALERTWND_DELETEFOLDER_PERMISIONS_TEXT Kan deze map niet wissen.
MSG_ALERTWND_DELETEFOLDER_TEXT Map verwijderen mislukt.
MSG_ALERTWND_DELETEFOLDER_OK OK
MSG_ALERTWND_ERRIMPORTFILE=10400 Bestand importeren
MSG_ALERTWND_ERRIMPORTFILE_TEXT Berichten importeren uit het bestand mislukt.
MSG_ALERTWND_ERRIMPORTFILE_OK Sluiten
MSG_ALERTWND_ERRIMPORTBOX=10500 Bestand importeren
MSG_ALERTWND_ERRIMPORTBOX_TEXT Whisper kan niet importeren uit het bestand.
MSG_ALERTWND_ERRIMPORTBOX_OK Sluiten
MSG_ALERTWND_ERREXPORT=10600 Bestand exporteren
MSG_ALERTWND_ERREXPORT_TEXT Berichten exporteren naar het bestand mislukt.
MSG_ALERTWND_ERREXPORT_OK Sluiten