Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
22 lines (16 sloc) 615 Bytes
//
// Preferences/Desktop String Catalog
//
// Translated by: Dávid Horváth
//
MSG_MAINWND_TITLE=0 Asztal
MSG_MAINWND_BACKGROUND=100 Háttér
MSG_MAINWND_BACKGROUND_IMAGE Kép
MSG_MAINWND_BACKGROUND_NONE Nincs
MSG_MAINWND_WINDOWS_TEXT=200 Ablakok
MSG_MAINWND_WINDOWS_TEXT_POPUP Kiválasztott ablak felugrása
MSG_MAINWND_WINDOWS_TEXT_SINGLECLICK Egy kattintás használata
MSG_MAINWND_WINDOWS_TEXT_SHADOWTEXT Ikonszövegek megjelenítése árnyékkal
MSG_MAINWND_BUTTON_APPLY=300 Alkalmaz
MSG_MAINWND_BUTTON_UNDO Visszavonás
MSG_MAINWND_BUTTON_DEFAULT Alapértelmezett