Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
22 lines (16 sloc) 605 Bytes
//
// Preferences/Desktop String Catalog
//
// Translated by: Evaldas
//
MSG_MAINWND_TITLE=0 Darbalaukis
MSG_MAINWND_BACKGROUND=100 Fonas
MSG_MAINWND_BACKGROUND_IMAGE Paveikslėlis
MSG_MAINWND_BACKGROUND_NONE Joks
MSG_MAINWND_WINDOWS_TEXT=200 Langai
MSG_MAINWND_WINDOWS_TEXT_POPUP Iškelti pasirinktą langą
MSG_MAINWND_WINDOWS_TEXT_SINGLECLICK Naudoti "vieno spragtelejimo" sąsają
MSG_MAINWND_WINDOWS_TEXT_SHADOWTEXT Šešėliuoti piktogramų tekstą
MSG_MAINWND_BUTTON_APPLY=300 Taikyti
MSG_MAINWND_BUTTON_UNDO Atstatyti
MSG_MAINWND_BUTTON_DEFAULT Numatyta