Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
28 lines (22 sloc) 837 Bytes
//
// Preferences/Dock String Catalog
//
// Translated by: Evaldas
//
MSG_MAINWND_TITLE=0 Dokas
MSG_MAINWND_POSITION=100 Padėtis
MSG_MAINWND_POSITION_TOP Viršuje
MSG_MAINWND_POSITION_BOTTOM Apačioje
MSG_MAINWND_POSITION_LEFT Kairėje
MSG_MAINWND_POSITION_RIGHT dešinėje
MSG_MAINWND_PLUGINS=200 Įjungti
MSG_MAINWND_PLUGINS_PLUGIN Įskiepas
MSG_MAINWND_PLUGINS_ENABLED Įgalinta
MSG_MAINWND_PLUGINS_TEXT Pastaba: Prašome nukopijuoti įskiepus į /system/extensions/dock/
MSG_MAINWND_PLUGINS_BUTTON_ENABLE Įjungti
MSG_MAINWND_PLUGINS_BUTTON_DISABLE Išjungti
MSG_MAINWND_PLUGINS_STATE_ENABLED_YES Taip
MSG_MAINWND_PLUGINS_STATE_ENABLED_NO Ne
MSG_MAINWND_BUTTON_APPLY=300 Taikyti
MSG_MAINWND_BUTTON_UNDO atstatyti
MSG_MAINWND_BUTTON_DEFAULT Numatyta