Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
36 lines (26 sloc) 1.27 KB
//
// Preferences/Login String Catalog
//
// Translated by: Flemming H. Sørensen (and Jakob Wolffhechel)
//
MSG_MAINWND_TITLE=0 Log-ind
MSG_MAINWND_INFORMATION=100 Information
MSG_MAINWND_INFORMATION_WHO Du er logget ind som %s
MSG_MAINWND_INFORMATION_NOPERM Din system administrator har ikke givet dig rettigheder\ntil at ændre dine indstillinger.
MSG_MAINWND_LOGINICON=200 Bruger Ikon
MSG_MAINWND_LOGINICON_TEXT Når du bruger denne computer, vises\ndenne ikon ved din bruger-konto.
MSG_MAINWND_CHANGEPASS=300 Kodeord
MSG_MAINWND_CHANGEPASS_CURRENTPASS Nuværende kodeord
MSG_MAINWND_CHANGEPASS_NEWPASS Nyt kodeord
MSG_MAINWND_CHANGEPASS_CONFIRMPASS Nyt kodeord (igen)
MSG_MAINWND_BUTTON_OK=400 _Ok
MSG_MAINWND_BUTTON_CANCEL _Annuller
MSG_ALERTWND_FILEERROR=1000 Fejl
MSG_ALERTWND_FILEERROR_TEXT Kunne ikke skrive til filen /etc/passwd. Kodeordet er ikke blevet opdateret.
MSG_ALERTWND_FILEERROR_OK Luk
MSG_ALERTWND_NOMATCH=2000 Kodeord
MSG_ALERTWND_NOMATCH_TEXT Det nye og det genindtastede kodeord er ikke ens.\nPrøv venligst igen.
MSG_ALERTWND_NOMATCH_OK Luk
MSG_ALERTWND_INCORRECTPASS=3000 Kodeord
MSG_ALERTWND_INCORRECTPASS_TEXT Det nuværende kodeord er ikke korrekt.\nPrøv venligst igen.
MSG_ALERTWND_INCORRECTPASS_OK Ok