Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
36 lines (26 sloc) 1.43 KB
//
// Preferences/Login String Catalog
//
// Translated by: Ruud Kuin - Kaj de Vos
//
MSG_MAINWND_TITLE=0 Aanmelden
MSG_MAINWND_INFORMATION=100 Informatie
MSG_MAINWND_INFORMATION_WHO Op dit moment ben je aangemeld als %s
MSG_MAINWND_INFORMATION_NOPERM Je hebt onder deze gebruikersnaam geen toestemming\nom aanmeldingsdetails aan te passen.
MSG_MAINWND_LOGINICON=200 Aanmeldingsikoon
MSG_MAINWND_LOGINICON_TEXT Klik op het ikoon om het plaatje te veranderen\nwaarmee deze gebruiker wordt aangeduid\nbij het aanmelden bij deze computer.
MSG_MAINWND_CHANGEPASS=300 Wachtwoord wijzigen
MSG_MAINWND_CHANGEPASS_CURRENTPASS Huidig wachtwoord:
MSG_MAINWND_CHANGEPASS_NEWPASS Nieuw wachtwoord:
MSG_MAINWND_CHANGEPASS_CONFIRMPASS Bevestig wachtwoord:
MSG_MAINWND_BUTTON_OK=400 _OK
MSG_MAINWND_BUTTON_CANCEL _Annuleren
MSG_ALERTWND_FILEERROR=1000 Bestandsfout
MSG_ALERTWND_FILEERROR_TEXT Bestand wegschrijven naar /etc/passwd mislukt. Je wachtwoord is niet aangepast.
MSG_ALERTWND_FILEERROR_OK Sluiten
MSG_ALERTWND_NOMATCH=2000 Nieuw wachtwoord
MSG_ALERTWND_NOMATCH_TEXT De ingevoerde nieuwe wachtwoorden komen niet overeen. Voer de wachtwoorden alsjeblieft opnieuw in.
MSG_ALERTWND_NOMATCH_OK OK
MSG_ALERTWND_INCORRECTPASS=3000 Onjuist wachtwoord
MSG_ALERTWND_INCORRECTPASS_TEXT Het ingevoerde huidige wachtwoord is onjuist. Controleer het alsjeblieft en probeer het opnieuw.
MSG_ALERTWND_INCORRECTPASS_OK OK