Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
36 lines (26 sloc) 1.35 KB
//
// Preferences/Login String Catalog
//
// Translated by: Daniel Eriksson
//
MSG_MAINWND_TITLE=0 Login
MSG_MAINWND_INFORMATION=100 Information
MSG_MAINWND_INFORMATION_WHO Du är för närvarande inloggad som %s
MSG_MAINWND_INFORMATION_NOPERM Din systemadministratör har inte givit dig tillåtelse att ändra dina login\ninställningar.
MSG_MAINWND_LOGINICON=200 Inloggningsikon
MSG_MAINWND_LOGINICON_TEXT När jag loggar in på den här datorn, visa\nden här ikonen för min användare.
MSG_MAINWND_CHANGEPASS=300 Ändra Lösenord
MSG_MAINWND_CHANGEPASS_CURRENTPASS Nuvarande lösenord
MSG_MAINWND_CHANGEPASS_NEWPASS Nytt lösenord
MSG_MAINWND_CHANGEPASS_CONFIRMPASS Konfirmera lösenord
MSG_MAINWND_BUTTON_OK=400 _Ok
MSG_MAINWND_BUTTON_CANCEL _Avbryt
MSG_ALERTWND_FILEERROR=1000 Fel på filen
MSG_ALERTWND_FILEERROR_TEXT Kunde inte skriva till /etc/passwd. Ditt lösenord har inte ändrats.
MSG_ALERTWND_FILEERROR_OK Stäng
MSG_ALERTWND_NOMATCH=2000 Nytt Lösenord
MSG_ALERTWND_NOMATCH_TEXT Lösenorden du har skrivit in matchar inte. Vänligen skriv in ditt lösenord igen.
MSG_ALERTWND_NOMATCH_OK Stäng
MSG_ALERTWND_INCORRECTPASS=3000 Felaktigt Lösenord
MSG_ALERTWND_INCORRECTPASS_TEXT Det nuvarande lösenordet du skrivit in stämmer inte. Kolla det och försök igen.
MSG_ALERTWND_INCORRECTPASS_OK Ok