Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
64 lines (51 sloc) 2.31 KB
//
// Preferences/Printers String Catalog
//
// Translated by: Kaj de Vos
//
MSG_MAINWND_TITLE=0 Printerconfiguratie
MSG_MAINWND_DEFAULT_PRINTER_NAME Nieuwe-printer
MSG_MAINWND_MENU_APPLICATION=100 Toepassing
MSG_MAINWND_MENU_APPLICATION_ABOUT Over Printerconfiguratie...
MSG_MAINWND_MENU_APPLICATION_SAVE Opslaan
MSG_MAINWND_MENU_APPLICATION_CANCEL Afsluiten
MSG_MAINWND_MENU_PRINTER=120 Printer
MSG_MAINWND_MENU_PRINTER_ADD Nieuwe printer
MSG_MAINWND_MENU_PRINTER_REMOVE Printer verwijderen
MSG_MAINWND_MENU_PRINTER_DEFAULT Instellen als standaard
MSG_MAINWND_TOOLBAR_ADD=200 Nieuw
MSG_MAINWND_TOOLBAR_REMOVE Verwijderen
MSG_MAINWND_TOOLBAR_DEFAULT Standaard
MSG_MAINWND_PRINTERTAB_MODEL=300 Model
MSG_MAINWND_PRINTERTAB_UNKNOWN Onbekend
MSG_MAINWND_PRINTERTAB_SELECT Selecteren...
MSG_MAINWND_PRINTERTAB_THEPRINTER De printer
MSG_MAINWND_PRINTERTAB_ISA is een
MSG_MAINWND_PRINTERTAB_CONNECTEDTO printer aangesloten aan
MSG_MAINWND_BUTTONS_SAVE=400 Opslaan
MSG_MAINWND_BUTTONS_CANCEL Annuleren
MSG_SELECTWND_TITLE=800 Printer selecteren
MSG_SELECTWND_BUTTON_SELECT Selecteren
MSG_SELECTWND_BUTTON_CANCEL Annuleren
MSG_PROTOCOL_USB=900 USB
MSG_PROTOCOL_PARALLEL Parallel
MSG_PROTOCOL_SMB Windows (SMB)
MSG_PROTOCOL_LPD UNIX (lpd)
MSG_PROTOCOL_IPP CUPS (IPP)
MSG_PROTOCOL_UNKNOWN Onbekend
MSG_PROTOCOL_HPJETDIRECT HP JetDirect
MSG_ABOUTWND_TITLE=1000 Over Printerconfiguratie
MSG_ABOUTWND_TEXT1 Pyro Printerbeheerder
MSG_ABOUTWND_TEXT2 Gebruikt CUPS versie %d.%d.%d\n
MSG_ABOUTWND_CLOSE _OK
MSG_ALRTWND_REMOVE_TITLE=1100 Printer verwijderen
MSG_ALRTWND_REMOVE_TEXT Weet je zeker dat je deze printer wilt verwijderen?
MSG_ALRTWND_REMOVE_YES Ja
MSG_ALRTWND_REMOVE_NO Nee
MSG_ALRTWND_SAVE_TITLE=1200 Printerconfiguratie opslaan
MSG_ALRTWND_SAVE_TEXT CUPS-configuratie mislukt. De printers\nzijn waarschijnlijk niet correct ingesteld.
MSG_ALRTWND_SAVE_CLOSE _Sluiten
MSG_ALRTWND_INSERTCD_TITLE=1300 CD inleggen
MSG_ALRTWND_INSERTCD_TEXT Leg alsjeblieft de Pyro installatie-CD in en koppel die aan\n(door met rechts the klikken in de map Media op het bureaublad).
MSG_ALRTWND_INSERTCD_OK OK
MSG_ALRTWND_INSERTCD_CANCEL Annuleren