Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
65 lines (51 sloc) 2.16 KB
//
// Preferences/Printers String Catalog
//
// Translated by: Daniel Eriksson
//
MSG_MAINWND_TITLE=0 Skrivare
MSG_MAINWND_DEFAULT_PRINTER_NAME Ny_Skrivare
MSG_MAINWND_MENU_APPLICATION=100 Program
MSG_MAINWND_MENU_APPLICATION_ABOUT Om
MSG_MAINWND_MENU_APPLICATION_SAVE Spara
MSG_MAINWND_MENU_APPLICATION_CANCEL Avbryt
MSG_MAINWND_MENU_PRINTER=120 Skrivare
MSG_MAINWND_MENU_PRINTER_ADD Lägg till skrivare
MSG_MAINWND_MENU_PRINTER_REMOVE Ta bort skrivare
MSG_MAINWND_MENU_PRINTER_DEFAULT Sätt som standard
MSG_MAINWND_TOOLBAR_ADD=200 Lägg till skrivare
MSG_MAINWND_TOOLBAR_REMOVE Ta bort skrivare
MSG_MAINWND_TOOLBAR_DEFAULT Sätt som standard
MSG_MAINWND_PRINTERTAB_MODEL=300 Modell
MSG_MAINWND_PRINTERTAB_UNKNOWN Okänd
MSG_MAINWND_PRINTERTAB_SELECT Välj...
MSG_MAINWND_PRINTERTAB_THEPRINTER Skrivaren
MSG_MAINWND_PRINTERTAB_ISA är en
MSG_MAINWND_PRINTERTAB_CONNECTEDTO skrivare ansluten till
MSG_MAINWND_BUTTONS_SAVE=400 Spara
MSG_MAINWND_BUTTONS_CANCEL Avbryt
MSG_SELECTWND_TITLE=800 Välj skrivare
MSG_SELECTWND_BUTTON_SELECT Välj
MSG_SELECTWND_BUTTON_CANCEL Avbryt
MSG_PROTOCOL_USB=900 USB
MSG_PROTOCOL_PARALLEL Parallel
MSG_PROTOCOL_SMB Windows (SMB)
MSG_PROTOCOL_LPD UNIX (lpd)
MSG_PROTOCOL_IPP CUPS (IPP)
MSG_PROTOCOL_UNKNOWN Okänd
MSG_PROTOCOL_HPJETDIRECT HP JetDirect
MSG_ABOUTWND_TITLE=1000 Skrivare
MSG_ABOUTWND_TEXT1 Pyro Skrivarhanterare
MSG_ABOUTWND_TEXT2 Använder CUPS version %d.%d.%d\n
MSG_ABOUTWND_CLOSE _Stäng
MSG_ALRTWND_REMOVE_TITLE=1100 Ta bort skrivare
MSG_ALRTWND_REMOVE_TEXT Är du säker på att du vill ta bort den här skrivaren?
MSG_ALRTWND_REMOVE_YES Ja
MSG_ALRTWND_REMOVE_NO Nej
MSG_ALRTWND_SAVE_TITLE=1200 Skrivare
MSG_ALRTWND_SAVE_TEXT CUPS inställning misslyckades. Din skrivare\nkanske inte är rätt inställd.
MSG_ALRTWND_SAVE_CLOSE _Stäng
MSG_ALRTWND_INSERTCD_TITLE=1300 Sätt i CD
MSG_ALRTWND_INSERTCD_TEXT Sätt i och montera din Pyro installations CD.
MSG_ALRTWND_INSERTCD_OK Ok
MSG_ALRTWND_INSERTCD_CANCEL Avbryt