Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
34 lines (26 sloc) 1.3 KB
//
// Preferences/Screen String Catalog
//
// Translated by: Flemming H. Sørensen
//
MSG_MAINWND_TITLE=0 Skærm
MSG_MAINWND_DISPLAY=100 Skærm
MSG_MAINWND_DISPLAY_APPLYTO Brug på:
MSG_MAINWND_DISPLAY_RESOLUTION Opløsning:
MSG_MAINWND_DISPLAY_COLORDEPTH Farvedybde:
MSG_MAINWND_DISPLAY_REFRESHRATE Opdateringshastighed:
MSG_MAINWND_DROPDOWN_APPLY_THIS=200 Dette skrivebord
MSG_MAINWND_DROPDOWN_APPLY_ALL Alle skriveborde
MSG_MAINWND_DROPDOWN_COLOUR_BIT Bit
MSG_MAINWND_DROPDOWN_COLOUR_UNKNOWN Ukendt
MSG_MAINWND_DROPDOWN_HERTZ %i Hz
MSG_MAINWND_BUTTON_APPLY=300 Aktiver
MSG_MAINWND_BUTTON_CLOSE Luk
MSG_ALERTWND_CHANGERES=1000 Nye indstillinger
MSG_ALERTWND_CHANGERES_TEXT Du er ved at ændre skærm-opløsningen.\nHvis din skærm ikke understøtter de valgte indstillinger\nbliver den muligvis sort. Hvis det sker skal du vente i 15\nsekunder, hvorefter de gamle indstillinger vil blive gendannet\n\nØnsker du at fortsætte?
MSG_ALERTWND_CHANGERES_YES Ja
MSG_ALERTWND_CHANGERES_NO Nej
MSG_ALERTWND_CONFIRMRES=2000 Bekræft Indstillinger
MSG_ALERTWND_CONFIRMRES_TEXT Virker de nye indstillinger?\n\nEllers skal du vente lidt, hvorefter de\ngamle indstillinger vil blive gendannet.
MSG_ALERTWND_CONFIRMRES_YES Ja
MSG_ALERTWND_CONFIRMRES_NO Nej