Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
34 lines (26 sloc) 1.33 KB
//
// Preferences/Screen String Catalog
//
// Translated by: Ruud Kuin - Kaj de Vos
//
MSG_MAINWND_TITLE=0 Beeldscherm
MSG_MAINWND_DISPLAY=100 Instellingen
MSG_MAINWND_DISPLAY_APPLYTO Toepassen op:
MSG_MAINWND_DISPLAY_RESOLUTION Resolutie:
MSG_MAINWND_DISPLAY_COLORDEPTH Kleurdiepte:
MSG_MAINWND_DISPLAY_REFRESHRATE Beeldfrequentie:
MSG_MAINWND_DROPDOWN_APPLY_THIS=200 Deze werkruimte
MSG_MAINWND_DROPDOWN_APPLY_ALL Alle werkruimtes
MSG_MAINWND_DROPDOWN_COLOUR_BIT bit
MSG_MAINWND_DROPDOWN_COLOUR_UNKNOWN Onbekend
MSG_MAINWND_DROPDOWN_HERTZ %i Hz
MSG_MAINWND_BUTTON_APPLY=300 Toepassen...
MSG_MAINWND_BUTTON_CLOSE Sluiten
MSG_ALERTWND_CHANGERES=1000 Resolutie aanpassen
MSG_ALERTWND_CHANGERES_TEXT Je bent van plan de schermresolutie aan te passen.\nAls je monitor de geselecteerde videomodus niet ondersteunt\nkan het scherm zwart worden. Als dit gebeurt kun je vijftien seconden\nwachten om automatisch in de oude modus terug te keren.\n\nWil je doorgaan?
MSG_ALERTWND_CHANGERES_YES Ja
MSG_ALERTWND_CHANGERES_NO Nee
MSG_ALERTWND_CONFIRMRES=2000 Resolutie bevestigen
MSG_ALERTWND_CONFIRMRES_TEXT Werkt de nieuwe videomodus naar behoren?\n\nZo niet, wacht dan tot deze automatisch\nterugkeert naar de oude modus.
MSG_ALERTWND_CONFIRMRES_YES Ja
MSG_ALERTWND_CONFIRMRES_NO Nee