Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
34 lines (26 sloc) 1.28 KB
//
// Preferences/Screen String Catalog
//
// Translated by: Daniel Eriksson
//
MSG_MAINWND_TITLE=0 Skärm
MSG_MAINWND_DISPLAY=100 Bildskärm
MSG_MAINWND_DISPLAY_APPLYTO Verkställ till
MSG_MAINWND_DISPLAY_RESOLUTION Upplösning
MSG_MAINWND_DISPLAY_COLORDEPTH Färgdjup
MSG_MAINWND_DISPLAY_REFRESHRATE Uppdateringsfrekvens
MSG_MAINWND_DROPDOWN_APPLY_THIS=200 Den här arbetsytan
MSG_MAINWND_DROPDOWN_APPLY_ALL Alla arbetsytor
MSG_MAINWND_DROPDOWN_COLOUR_BIT Bit
MSG_MAINWND_DROPDOWN_COLOUR_UNKNOWN Okänd
MSG_MAINWND_DROPDOWN_HERTZ %i Hz
MSG_MAINWND_BUTTON_APPLY=300 Verkställ
MSG_MAINWND_BUTTON_CLOSE Stäng
MSG_ALERTWND_CHANGERES=1000 Ändra upplösning
MSG_ALERTWND_CHANGERES_TEXT Du håller på att ändra upplösningen på din skärm.\nOm din monitor inte har stöd för det valda läget kommer\nskärmen att bli svart. Om så sker, vänta 15\nsekunder så återställs tidigare inställningar.\n\nVill du fortsätta?
MSG_ALERTWND_CHANGERES_YES Ja
MSG_ALERTWND_CHANGERES_NO Nej
MSG_ALERTWND_CONFIRMRES=2000 Verkställ upplösning
MSG_ALERTWND_CONFIRMRES_TEXT Fungerar det nya läget bra?\n\nOm inte, vänta så kommer det tidigare lägety\natt återställas.
MSG_ALERTWND_CONFIRMRES_YES Ja
MSG_ALERTWND_CONFIRMRES_NO Nej