Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
69 lines (53 sloc) 3.3 KB
//
// DiskManager String Catalog
//
// Translated by: Antesenamon
//
MSG_MAINWND_TITLE=0 Zarządzanie Dyskami
MSG_MAINWND_MENU_PROGRAM=100 Aplikacja
MSG_MAINWND_MENU_PROGRAM_EXIT Wyjdź
MSG_MAINWND_LIST_DEVICE=200 Urządzenie
MSG_MAINWND_LIST_PARTITIONS Partycje
MSG_MAINWND_LIST_SIZE Rozmiar
MSG_MAINWND_LIST_MB %.2fMB
MSG_MAINWND_BUTONS_QUIT=300 Wyjdź
MSG_MAINWND_BUTONS_PARTITION Partycja...
MSG_PARTWND_TITLE=500 Ustawienia partycji
MSG_PARTWND_DISKPARAM=600 Parametry dysku:
MSG_PARTWND_DISKPARAM_DISKSIZE Rozmiar dysku: %.2fMB
MSG_PARTWND_DISKPARAM_EXTSIZE Rozmiar partycji rozszerzonej: %.2fMB
MSG_PARTWND_DISKPARAM_UNITSIZE Rozmiar jednostki: %ld sektorów of %ld bajtów (%ld bajtów)
MSG_PARTWND_DISKPARAM_UNUSESSPACE Wolne miejsce:
MSG_PARTWND_PARTINFO_UNUSED=700 Nie używane
MSG_PARTWND_PARTINFO_UNKNOWN *Nie znane*
MSG_PARTWND_PARTINFO_PARTSIZEZERO 0.0MB
MSG_PARTWND_PARTINFO_PARTSIZE %.2fMB
MSG_PARTWND_BUTTONS_CANCEL=800 Odwołaj
MSG_PARTWND_BUTTONS_OK Ok
MSG_PARTWND_BUTTONS_DONE Zrobione
MSG_PARTWND_BUTTONS_CLEAR Wyczyść
MSG_PARTWND_BUTTONS_EDITEXT Edycja Rozszerzona
MSG_PARTWND_BUTTONS_SORT Sortuj
MSG_PARTWND_BUTTONS_ADD Dodaj
MSG_ALERTWND_ERREXT_EXTENDED=1000 Błąd!
MSG_ALERTWND_ERREXT_EXTENDED_TEXT Niewłaściwa tablica partycji rozszerzonej!\nPartycja rozszerzona zawiera więcej\nniż jedną zagnieżdżoną partycję rozszerzoną\nEdytowanie tablicy partycji może spowodować\nutratę jednego lub więcej dysków logicznych.
MSG_ALERTWND_ERREXT_EXTENDED_OK Ok
MSG_ALERTWND_ERREXT_LOGICAL=2000 Błąd!
MSG_ALERTWND_ERREXT_LOGICAL_TEXT Niewłaściwa tablica partycji rozszerzonej!\nPartycja rozszerzona zawiera więcej\nniż jedną partycję logiczną\nEdytowanie tablicy partycji może spowodować\nutratę jednego lub wiecej dysków logicznych.
MSG_ALERTWND_ERREXT_LOGICAL_OK Ok
MSG_ALERTWND_CHANGEDLAYOUT=3000 Ostrzeżenie!
MSG_ALERTWND_CHANGEDLAYOUT_TEXT Zmieniłeś położenie jednej lub więcej partycji na dysku.\nWszystkie dane na tej partycji zostaną usunięte.\nJesteś pewnien czy chcesz zapisać tablicę partycji w tej postaci?
MSG_ALERTWND_CHANGEDLAYOUT_CANCEL Odwołaj
MSG_ALERTWND_CHANGEDLAYOUT_OK Ok
MSG_ALERTWND_CHANGEDTYPE=4000 Ostrzeżenie!
MSG_ALERTWND_CHANGEDTYPE_TEXT Zmieniłeś typ jednej lub więcej partycji.\nTo nie powinno uszkodzić danych zapisanych na tych partycjach ale\nmoże spowodować problemy z ponownym ich zamontowaniem.\nJesteś pewnien czy chcesz zapisać tablicę partycji w tej postaci?
MSG_ALERTWND_CHANGEDTYPE_CANCEL Odwołaj
MSG_ALERTWND_CHANGEDTYPE_OK Ok
MSG_ALERTWND_CHANGEDSTATUS=5000 Ostrzeżenie!
MSG_ALERTWND_CHANGEDSTATUS_TEXT Zmieniłeś status jednej lub wielu partycjach.\nTo nie powinno uszkodzić danych zapisanych na tych partycjach ale\nmoże uczynić niemożliwym wykonanie ponownego rozruchu z tej partycji.\nJesteś pewnien czy chcesz zapisać tablicę partycji w tej postaci?
MSG_ALERTWND_CHANGEDSTATUS_CANCEL Odwołaj
MSG_ALERTWND_CHANGEDSTATUS_OK Ok
MSG_ALERTWND_DELPART=6000 Ostrzeżenie!
MSG_ALERTWND_DELPART_TEXT Ta operacja usunie obecną partycję.\nWszystkie dane na tej partycji będą utracone.\nCzy napewne o to Ci chodziło?
MSG_ALERTWND_DELPART_CANCEL Odwołaj
MSG_ALERTWND_DELPART_OK Ok