Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
69 lines (53 sloc) 3.23 KB
//
// DiskManager String Catalog
//
// Translated by: Daniel Eriksson
//
MSG_MAINWND_TITLE=0 Disk Manager
MSG_MAINWND_MENU_PROGRAM=100 Program
MSG_MAINWND_MENU_PROGRAM_EXIT Avsluta
MSG_MAINWND_LIST_DEVICE=200 Enhet
MSG_MAINWND_LIST_PARTITIONS Partitioner
MSG_MAINWND_LIST_SIZE Storlek
MSG_MAINWND_LIST_MB %.2fMB
MSG_MAINWND_BUTONS_QUIT=300 Avsluta
MSG_MAINWND_BUTONS_PARTITION Partitionera...
MSG_PARTWND_TITLE=500 Partitionsinställningar
MSG_PARTWND_DISKPARAM=600 Diskparameterar:
MSG_PARTWND_DISKPARAM_DISKSIZE Diskstorlek: %.2fMB
MSG_PARTWND_DISKPARAM_EXTSIZE Utökad Partitionsstorlek : %.2fMB
MSG_PARTWND_DISKPARAM_UNITSIZE Enhetsstorlek: %ld sektorer av %ld bytes (%ld bytes)
MSG_PARTWND_DISKPARAM_UNUSESSPACE Unused Space:
MSG_PARTWND_PARTINFO_UNUSED=700 oanvänd
MSG_PARTWND_PARTINFO_UNKNOWN *OKÄND*
MSG_PARTWND_PARTINFO_PARTSIZEZERO 0.0MB
MSG_PARTWND_PARTINFO_PARTSIZE %.2fMB
MSG_PARTWND_BUTTONS_CANCEL=800 Avbryt
MSG_PARTWND_BUTTONS_OK Ok
MSG_PARTWND_BUTTONS_DONE Klar
MSG_PARTWND_BUTTONS_CLEAR Rensa
MSG_PARTWND_BUTTONS_EDITEXT Redigera Utökad
MSG_PARTWND_BUTTONS_SORT Sortera
MSG_PARTWND_BUTTONS_ADD Lägg till
MSG_ALERTWND_ERREXT_EXTENDED=1000 Fel!
MSG_ALERTWND_ERREXT_EXTENDED_TEXT Ogiltigt utökat partitionsregister!\nDet utökade registret innehåller mer\nän en kapslad utökad partition\nÄndring av partitionsregistret kan orsaka\nförlust av en eller fler logiska partitioner.
MSG_ALERTWND_ERREXT_EXTENDED_OK Ok
MSG_ALERTWND_ERREXT_LOGICAL=2000 Fel!
MSG_ALERTWND_ERREXT_LOGICAL_TEXT Ogiltigt utökat partitionsregister!\nDet utökade registret innehåller mer\nän en logisk partition\nÄndring av partitionsregistret kan orsaka\nförlust av en eller fler logiska partitioner.
MSG_ALERTWND_ERREXT_LOGICAL_OK Ok
MSG_ALERTWND_CHANGEDLAYOUT=3000 Varning!
MSG_ALERTWND_CHANGEDLAYOUT_TEXT Du har ändrat upplägget för en eller flera partitioner.\nAll information på dessa partitioner kommer att gå förlerad.\nÄr du säker på att du vill skriva till partitionsregistret?
MSG_ALERTWND_CHANGEDLAYOUT_CANCEL Avbryt
MSG_ALERTWND_CHANGEDLAYOUT_OK Ok
MSG_ALERTWND_CHANGEDTYPE=4000 Varning!
MSG_ALERTWND_CHANGEDTYPE_TEXT Du har ändrat typen hos en eller fler partitioner.\nDetta borde inte skada någon information på partitionerna men det kan\ngöra det omöjligt att montera partitionerna.\nÄr du säker på att du vill skriva till partitionsregistret?
MSG_ALERTWND_CHANGEDTYPE_CANCEL Avbryt
MSG_ALERTWND_CHANGEDTYPE_OK Ok
MSG_ALERTWND_CHANGEDSTATUS=5000 Varning!
MSG_ALERTWND_CHANGEDSTATUS_TEXT Du har ändrat status på en eller flera partitioner.\nDetta borde inte skada någon information på partitionerna men det kan\ngöra det omöjligt att starta från partitionerna.\nÄr du säker på att du vill skriva till partitionsregistret?
MSG_ALERTWND_CHANGEDSTATUS_CANCEL Avbryt
MSG_ALERTWND_CHANGEDSTATUS_OK Ok
MSG_ALERTWND_DELPART=6000 Varning!
MSG_ALERTWND_DELPART_TEXT Den här operationen kommer att ta bort den nuvarande partitionen.\nAll information på partitionen kommer att gå förlorad.\nÄr du säker på att du vill göra detta?
MSG_ALERTWND_DELPART_CANCEL Avbryt
MSG_ALERTWND_DELPART_OK Ok