Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
36 lines (27 sloc) 1.2 KB
//
// DLogin String Catalog
//
// Translated by: Flemming H. Sørensen (and Jakob Wolffhechel)
//
MSG_MAINWND_TITLE=0 Log-ind:
MSG_MAINWND_PASSWORD=100 Kodeord:
MSG_MAINWND_BUTTON_LOGIN _Log-ind
MSG_MAINWND_BUTTON_SHUTDOWN _Luk ned
MSG_SHUTDOWNWND_TITLE=200 Sluk eller Genstart?
MSG_SHUTDOWNWND_TEXT Hvad ønsker du at gøre:
MSG_SHUTDOWNWND_BUTTON_CANCEL _Annuller
MSG_SHUTDOWNWND_BUTTON_OK _Ok
MSG_SHUTDOWNWND_DROPDOWN_SHUTDOWN Sluk
MSG_SHUTDOWNWND_DROPDOWN_REBOOT Genstart
MSG_ALERT_NOTSELECTED_TITLE=1000 Vælg en bruger
MSG_ALERT_NOTSELECTED_TEXT Du skal vælge et bruger-ikon før du kan logge ind.
MSG_ALERT_NOTSELECTED_OK Ok
MSG_ALERT_WRONGPASS_TITLE=2000 Fejl ved log-ind
MSG_ALERT_WRONGPASS_TEXT Forkert kodeord
MSG_ALERT_WRONGPASS_OK Ok
MSG_ALERT_NOUSER_TITLE=3000 Fejl ved log-ind
MSG_ALERT_NOUSER_TEXT Denne bruger er ikke\nregistreret på denne computer.
MSG_ALERT_NOUSER_OK Ok
MSG_ALERT_CANTFINDUSERS_TITLE=4000 Kunne ikke finde brugere
MSG_ALERT_CANTFINDUSERS_TEXT Kunne ikke finde informationer om brugere, kontakt venligst Syllable Development Group.\n\nhttp://www.syllable.org
MSG_ALERT_CANTFINDUSERS_OK Åh nej!!!