Skip to content
No description, website, or topics provided.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
src
.gitignore
HaagsTranslator.sln
HaagsTranslator.v2.ncrunchsolution
LICENSE
README.md
nuget-package-icon.png

README.md

Vertaler Nederlands naar het Haags

Ontwikkeld speciaal voor de Haagse versie van DenHaag.com ter ere van de onthulling van het standbeeld van Haagse Harry op de Grote Markt in Den Haag.

Bekijk het op DeHaag.com

How to use

nuget Install-Package HaagsTranslator

HaagsTranslator.Translator.Translate("Ontwikkeld speciaal voor de Haagse versie van DenHaag.com ter ere van de onthulling van het standbeeld van Haagse Harry op de Grote Markt in Den Haag.") => Ontwikkeld speiciaal voâh de Haagse vegsie van DenHaag.com teâh ere van de onthulling vannut standbeild van Haagse Harry op de Graute Marrek in De Haag.

Of gebruik haags.nu om live iets te vertalen.

Disclaimer

Het algoritme is tot standgekomen met behulp van 'Ut groen geile boekie' door Sjaak Bral, Marnix Rueb en Robert-Jan Rueb. En met behulp van correcties door Sjaak Bral en Robert-Jan Rueb. Uiteraard zou zonder Q42 en Den Haag marketing en in het bijzonder Maurice Haak dit nooit het levenslicht hebben gezien.

Het algoritme mag vrij gebruikt worden. Eventuele correcties of aanvullingen zijn welkom.

Mark van Straten (Q42) & Roelf-Jan de Vries (Q42)

You can’t perform that action at this time.