Demonstratie van Git - Versiebeheersystemen t.b.v. informaticalessen
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md
voorbeeld.py

README.md

python-Turtle-Havo-4

Demonstratie van Git - Versiebeheersystemen t.b.v. informaticalessen

Git is een vrij (gratis) gedistribueerd versiebeheersysteem. Het wordt ook wel een softwarebroncode-managementproject genoemd. De nadruk ligt op snelheid. Git is oorspronkelijk gemaakt door Linus Torvalds voor de ontwikkeling van Linux. Iedere Git-werkmap bevat de volledige repository met een compleet historisch overzicht en volledige trackingcapaciteiten.

https://www.git-scm.com/