Skip to content
Koffieanalysen
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.gitignore
KNMI_20150605.txt
LICENSE
README.md
YAHOO-INDEX_AEX.csv
coffee dre.txt
combi.csv
datasetcreatie.rmd
koffie met dre.txt
koffie.Rmd
koffie.pdf
koffie.txt
koffieTotaal.csv
koffie_dag.csv
openenbewerkkoffie.R

README.md

koffie

Koffieanalysen

In deze repo vind je de koffie analysen van mij en Andreas.

Je vindt scripts die datasets maken, de datasets en de analysen.

Dit is vooral een poging om te laten zien wat er allemaal mogelijk is en hoe je dingen die niets met elkaar te maken hebben (koffieconsumptie, het weer en de beurskoersen) met elkaar kunt verbinden. Ik heb geprobeerd alle functies uit te leggen via comments.

De data en analysen geef ik vrij onder de MIT licence. Doe er mee wat je wilt. De data van de AEX zijn volgens mij vrij toegankelijk en de data van het KNMI vallen onder het 'open data' beleid van de Rijksoverheid zoals is vastgelegd in de Wet 'hergebruik van overheidsinformatie'.

Enjoy.

Roel Hogervorst 9-2-16

You can’t perform that action at this time.