Ruby parser which parses .kml files to every format you like (through Mustache)
Ruby
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
bin
kml
output
templates
.gitignore
Gemfile
README.md

README.md

Installatie

  1. Run in deze map het volgende commando:

bundle install

Gebruik

Om het bestand genaamd groningen.kml te parsen run je het volgende commando:

bin/parse -s ./kml/groningen.kml -d ./output/groningen.py -t ./templates/django.mustache

Dit commando zal de file groningen.kml parsen en vervolgens door het template genaamd django.mustache gehaald worden. Het bestand dat hier uit komt wordt opgeslagen in groningen.py in de output map.

Voor meer vragen over bin/parse kan je ook runnen:

bin/parse --help

Voor een lijst van beschikbare commando's

Buurten

Elke buurt heeft in de mustache templates beschikking over de volgende gegevens:

  1. bu_code: De buurtcode
  2. bu_naam: De buurtnaam
  3. gm_naam: De gemeentenaam
  4. wk_code: De wijkcode
  5. gm_code: De gemeentecode

Deze variabelen kunnen als volgt opgehaald worden:

{{bu_code}}

Mustache

Voor meer vragen over Mustache, zie documentatie:

https://github.com/defunkt/mustache