Home First Aid Kit app - aplikacja mobilna Domowa Apteczka
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Playground.playground
pl_meds_db
samples
.gitignore
LICENSE
README.md

README.md

Home-First-Aid-Kit

Home First Aid Kit app - aplikacja mobilna Domowa Apteczka

Skład projektu:

  • /Playground.playground - przestrzeń robocza do testowania pomysłów i nauki programowania w Swift
  • /samples - przykładowe dane dla aplikacji: Pliki XML z produktami leczniczymi ze strony https://rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/rpl.html
  • /PL meds DB - projekt szkoleniowy do stworzenia aplikacji dostępnej z poziomu konsoli do listowania/przeszukiwania bazy produktów leczniczych

Kod dostępny na licencji MIT