Skip to content
Permalink
Browse files

Update go mod

  • Loading branch information...
Raggaer committed May 3, 2019
1 parent afa9cca commit 6ee7a8c5f620448ef2b796853ebf1d21a16e49ce
Showing with 13 additions and 34 deletions.
  1. +10 −12 go.mod
  2. +3 −22 go.sum
22 go.mod
@@ -1,18 +1,16 @@
module github.com/raggaer/gin-static
module github.com/Raggaer/gin-static

go 1.12

require (
github.com/gin-contrib/sse v0.0.0-20190301062529-5545eab6dad3
github.com/gin-contrib/sse v0.0.0-20190301062529-5545eab6dad3 // indirect
github.com/gin-gonic/gin v1.3.0
github.com/golang/protobuf v1.3.1
github.com/json-iterator/go v1.1.6
github.com/mattn/go-isatty v0.0.7
github.com/golang/protobuf v1.3.1 // indirect
github.com/mattn/go-isatty v0.0.7 // indirect
github.com/rs/xid v1.2.1
github.com/tdewolff/minify v2.3.6+incompatible
github.com/tdewolff/parse v2.3.4+incompatible
github.com/ugorji/go v1.1.2
github.com/ugorji/go/codec v0.0.0-20190320090025-2dc34c0b8780 // indirect
golang.org/x/sys v0.0.0-20190329044733-9eb1bfa1ce65
gopkg.in/check.v1 v1.0.0-20180628173108-788fd7840127 // indirect
gopkg.in/go-playground/validator.v8 v8.18.2
gopkg.in/yaml.v2 v2.2.2
github.com/tdewolff/parse v2.3.4+incompatible // indirect
github.com/ugorji/go v1.1.4 // indirect
gopkg.in/go-playground/validator.v8 v8.18.2 // indirect
gopkg.in/yaml.v2 v2.2.2 // indirect
)
25 go.sum
@@ -1,17 +1,9 @@
github.com/gin-contrib/sse v0.0.0-20170109093832-22d885f9ecc7 h1:AzN37oI0cOS+cougNAV9szl6CVoj2RYwzS3DpUQNtlY=
github.com/gin-contrib/sse v0.0.0-20170109093832-22d885f9ecc7/go.mod h1:VJ0WA2NBN22VlZ2dKZQPAPnyWw5XTlK1KymzLKsr59s=
github.com/gin-contrib/sse v0.0.0-20190301062529-5545eab6dad3 h1:t8FVkw33L+wilf2QiWkw0UV77qRpcH/JHPKGpKa2E8g=
github.com/gin-contrib/sse v0.0.0-20190301062529-5545eab6dad3/go.mod h1:VJ0WA2NBN22VlZ2dKZQPAPnyWw5XTlK1KymzLKsr59s=
github.com/gin-gonic/gin v1.3.0 h1:kCmZyPklC0gVdL728E6Aj20uYBJV93nj/TkwBTKhFbs=
github.com/gin-gonic/gin v1.3.0/go.mod h1:7cKuhb5qV2ggCFctp2fJQ+ErvciLZrIeoOSOm6mUr7Y=
github.com/golang/protobuf v0.0.0-20170601230230-5a0f697c9ed9 h1:6w6GCsh1LARYT2JCCS9B+cHIzp/zNoKCrEQrReZZ2p8=
github.com/golang/protobuf v0.0.0-20170601230230-5a0f697c9ed9/go.mod h1:6lQm79b+lXiMfvg/cZm0SGofjICqVBUtrP5yJMmIC1U=
github.com/golang/protobuf v1.3.1 h1:YF8+flBXS5eO826T4nzqPrxfhQThhXl0YzfuUPu4SBg=
github.com/golang/protobuf v1.3.1/go.mod h1:6lQm79b+lXiMfvg/cZm0SGofjICqVBUtrP5yJMmIC1U=
github.com/json-iterator/go v0.0.0-20170829155851-36b14963da70/go.mod h1:+SdeFBvtyEkXs7REEP0seUULqWtbJapLOCVDaaPEHmU=
github.com/json-iterator/go v1.1.6/go.mod h1:+SdeFBvtyEkXs7REEP0seUULqWtbJapLOCVDaaPEHmU=
github.com/mattn/go-isatty v0.0.0-20170307163044-57fdcb988a5c h1:AHfQR/s6GNi92TOh+kfGworqDvTxj2rMsS+Hca87nck=
github.com/mattn/go-isatty v0.0.0-20170307163044-57fdcb988a5c/go.mod h1:M+lRXTBqGeGNdLjl/ufCoiOlB5xdOkqRJdNxMWT7Zi4=
github.com/mattn/go-isatty v0.0.7 h1:UvyT9uN+3r7yLEYSlJsbQGdsaB/a0DlgWP3pql6iwOc=
github.com/mattn/go-isatty v0.0.7/go.mod h1:Iq45c/XA43vh69/j3iqttzPXn0bhXyGjM0Hdxcsrc5s=
github.com/rs/xid v1.2.1 h1:mhH9Nq+C1fY2l1XIpgxIiUOfNpRBYH1kKcr+qfKgjRc=
@@ -20,23 +12,12 @@ github.com/tdewolff/minify v2.3.6+incompatible h1:2hw5/9ZvxhWLvBUnHE06gElGYz+Jv9
github.com/tdewolff/minify v2.3.6+incompatible/go.mod h1:9Ov578KJUmAWpS6NeZwRZyT56Uf6o3Mcz9CEsg8USYs=
github.com/tdewolff/parse v2.3.4+incompatible h1:x05/cnGwIMf4ceLuDMBOdQ1qGniMoxpP46ghf0Qzh38=
github.com/tdewolff/parse v2.3.4+incompatible/go.mod h1:8oBwCsVmUkgHO8M5iCzSIDtpzXOT0WXX9cWhz+bIzJQ=
github.com/ugorji/go v0.0.0-20170215201144-c88ee250d022 h1:wIYK3i9zY6ZBcWw4GFvoPVwtb45iEm8KyOVmDhSLvsE=
github.com/ugorji/go v0.0.0-20170215201144-c88ee250d022/go.mod h1:hnLbHMwcvSihnDhEfx2/BzKp2xb0Y+ErdfYcrs9tkJQ=
github.com/ugorji/go v1.1.2 h1:JON3E2/GPW2iDNGoSAusl1KDf5TRQ8k8q7Tp097pZGs=
github.com/ugorji/go v1.1.2/go.mod h1:hnLbHMwcvSihnDhEfx2/BzKp2xb0Y+ErdfYcrs9tkJQ=
github.com/ugorji/go/codec v0.0.0-20190320090025-2dc34c0b8780 h1:vG/gY/PxA3v3l04qxe3tDjXyu3bozii8ulSlIPOYKhI=
github.com/ugorji/go/codec v0.0.0-20190320090025-2dc34c0b8780/go.mod h1:iT03XoTwV7xq/+UGwKO3UbC1nNNlopQiY61beSdrtOA=
golang.org/x/sys v0.0.0-20181107165924-66b7b1311ac8/go.mod h1:STP8DvDyc/dI5b8T5hshtkjS+E42TnysNCUPdjciGhY=
github.com/ugorji/go v1.1.4 h1:j4s+tAvLfL3bZyefP2SEWmhBzmuIlH/eqNuPdFPgngw=
github.com/ugorji/go v1.1.4/go.mod h1:uQMGLiO92mf5W77hV/PUCpI3pbzQx3CRekS0kk+RGrc=
golang.org/x/sys v0.0.0-20190222072716-a9d3bda3a223 h1:DH4skfRX4EBpamg7iV4ZlCpblAHI6s6TDM39bFZumv8=
golang.org/x/sys v0.0.0-20190222072716-a9d3bda3a223/go.mod h1:STP8DvDyc/dI5b8T5hshtkjS+E42TnysNCUPdjciGhY=
golang.org/x/sys v0.0.0-20190329044733-9eb1bfa1ce65 h1:hOY+O8MxdkPV10pNf7/XEHaySCiPKxixMKUshfHsGn0=
golang.org/x/sys v0.0.0-20190329044733-9eb1bfa1ce65/go.mod h1:h1NjWce9XRLGQEsW7wpKNCjG9DtNlClVuFLEZdDNbEs=
gopkg.in/check.v1 v0.0.0-20161208181325-20d25e280405/go.mod h1:Co6ibVJAznAaIkqp8huTwlJQCZ016jof/cbN4VW5Yz0=
gopkg.in/check.v1 v1.0.0-20180628173108-788fd7840127/go.mod h1:Co6ibVJAznAaIkqp8huTwlJQCZ016jof/cbN4VW5Yz0=
gopkg.in/go-playground/validator.v8 v8.18.1 h1:F8SLY5Vqesjs1nI1EL4qmF1PQZ1sitsmq0rPYXLyfGU=
gopkg.in/go-playground/validator.v8 v8.18.1/go.mod h1:RX2a/7Ha8BgOhfk7j780h4/u/RRjR0eouCJSH80/M2Y=
gopkg.in/go-playground/validator.v8 v8.18.2 h1:lFB4DoMU6B626w8ny76MV7VX6W2VHct2GVOI3xgiMrQ=
gopkg.in/go-playground/validator.v8 v8.18.2/go.mod h1:RX2a/7Ha8BgOhfk7j780h4/u/RRjR0eouCJSH80/M2Y=
gopkg.in/yaml.v2 v2.0.0-20160928153709-a5b47d31c556 h1:hKXbLW5oaJoQgs8KrzTLdF4PoHi+0oQPgea9TNtvE3E=
gopkg.in/yaml.v2 v2.0.0-20160928153709-a5b47d31c556/go.mod h1:JAlM8MvJe8wmxCU4Bli9HhUf9+ttbYbLASfIpnQbh74=
gopkg.in/yaml.v2 v2.2.2 h1:ZCJp+EgiOT7lHqUV2J862kp8Qj64Jo6az82+3Td9dZw=
gopkg.in/yaml.v2 v2.2.2/go.mod h1:hI93XBmqTisBFMUTm0b8Fm+jr3Dg1NNxqwp+5A1VGuI=

0 comments on commit 6ee7a8c

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.