Skip to content
Browse files

Typos in surveys

  • Loading branch information...
1 parent c1d42b1 commit 5c2425aae22f6e88b56a414d5f1bf8c5637ccdba @naleksi naleksi committed Oct 30, 2012
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +1 −1 surveys/avoin-ministerio-attitudes-1-fi.rb
  2. +1 −1 surveys/avoin-ministerio-attitudes-1-se.rb
View
2 surveys/avoin-ministerio-attitudes-1-fi.rb
@@ -94,7 +94,7 @@
a "Jokseenkin eri mieltä"
a "Täysin eri mieltä"
- q "Haluaisin itse osallistua kansalaisille tarkoitettuihin poliittisiin keskustelutilaisuuksiaeskustelutilaisuuksiin", :pick => :one
+ q "Haluaisin itse osallistua kansalaisille tarkoitettuihin poliittisiin keskustelutilaisuuksiin", :pick => :one
a "Täysin samaa mieltä"
a "Jokseenkin samaa mieltä"
a "Jokseenkin eri mieltä"
View
2 surveys/avoin-ministerio-attitudes-1-se.rb
@@ -97,7 +97,7 @@
a "Delvis av annan åsikt"
a "Helt av annan åsikt"
- q "Jag skulle själv vilja delta i dylika medborgardiskussioner", :pick => :one
+ q "Jag skulle själv vilja delta i dylika medborgardiskussioner", :pick => :one
a "Helt av samma åsikt"
a "Delvis av samma åsikt"
a "Delvis av annan åsikt"

0 comments on commit 5c2425a

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.