Bot do obsługi swapów na giełdzie Bitmarket
C#
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
swapbot
.gitattributes
.gitignore
README.md
swapbot.sln

README.md

swapbot

Bot do obsługi swapów na giełdzie Bitmarket

Na koncie Bitmarket: konto/przegląd/dostęp API

link: https://www.bitmarket.pl/apikeys.php

należy wygenerować nowy klucz z dostępem:

  • Pobranie wartości sald na koncie
  • Pobranie listy kontraktów swap
  • Otwarcie kontraktu swap
  • Zamknięcie kontraktu swap

i zapisać sobie klucz publiczny i prywatny

Po odpaleniu apki wklejamy klucze i wciskamy "sprawdź" - pojawi się komunikat że ok.

Wybieramy sobie jak blisko granicy opłacalności chcemy być (im mamy więcej tym dalej) i co jaki czas sprawdzamy.

Po odpaleniu program będzie okresowo sprawdzał akatualny stan i w razie potrzeby korygował naszą pozycję żeby (prawie) zawsze zarabiała.

Bot "zakłada" że masz jakieś środki na koncie oraz masz max 1 kontrakt swap.

Do działania potrzebny jest plik "swapbot.exe" oraz bibioteka "Newtonsoft.Json.dll" - oba zawarte w katalogu "bin/Release". Bilbioteka musi być w tym samym katalogu co plik exe. Zapis konfiguracji tworzy plik "konfig.txt". Są to jedyne pliki używane przez program.

Dyskusja na forum: https://forum.bitcoin.pl/viewtopic.php?f=54&t=20230

Działa? Zarobiłeś więcej niż wcześniej? Tipbox: 1Rav3nkMayCijuhzcYemMiPYsvcaiwHni ;]