Skip to content
Bot do obsługi swapów na giełdzie Bitmarket
C#
Branch: master
Clone or download

Latest commit

Rav3nPL Update README.md
Dodany opis, że wymagana jest bilbioteka Newtonsoft i link do forum :)
Latest commit 5ddc6c1 May 19, 2017

Files

Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
swapbot Przebudowane binarki Jan 1, 2017
.gitattributes binarki jako binarki Jun 28, 2016
.gitignore Add release Jun 28, 2016
README.md Update README.md May 19, 2017
swapbot.sln Add project files. Jun 28, 2016

README.md

swapbot

Bot do obsługi swapów na giełdzie Bitmarket

Na koncie Bitmarket: konto/przegląd/dostęp API

link: https://www.bitmarket.pl/apikeys.php

należy wygenerować nowy klucz z dostępem:

  • Pobranie wartości sald na koncie
  • Pobranie listy kontraktów swap
  • Otwarcie kontraktu swap
  • Zamknięcie kontraktu swap

i zapisać sobie klucz publiczny i prywatny

Po odpaleniu apki wklejamy klucze i wciskamy "sprawdź" - pojawi się komunikat że ok.

Wybieramy sobie jak blisko granicy opłacalności chcemy być (im mamy więcej tym dalej) i co jaki czas sprawdzamy.

Po odpaleniu program będzie okresowo sprawdzał akatualny stan i w razie potrzeby korygował naszą pozycję żeby (prawie) zawsze zarabiała.

Bot "zakłada" że masz jakieś środki na koncie oraz masz max 1 kontrakt swap.

Do działania potrzebny jest plik "swapbot.exe" oraz bibioteka "Newtonsoft.Json.dll" - oba zawarte w katalogu "bin/Release". Bilbioteka musi być w tym samym katalogu co plik exe. Zapis konfiguracji tworzy plik "konfig.txt". Są to jedyne pliki używane przez program.

Dyskusja na forum: https://forum.bitcoin.pl/viewtopic.php?f=54&t=20230

Działa? Zarobiłeś więcej niż wcześniej? Tipbox: 1Rav3nkMayCijuhzcYemMiPYsvcaiwHni ;]

You can’t perform that action at this time.