Skip to content
Het CoolestProjects project van 2019, coderdojo eeklo.
PHP HTML Vue
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
app
bootstrap
config
database
public Likes, bug-fix, embed Oct 13, 2019
resources
routes
storage
tests Initial commit Feb 10, 2019
.editorconfig Initial commit Feb 10, 2019
.env.example Initial commit Feb 10, 2019
.gitattributes
.gitignore
artisan
composer.json Footer updated Apr 24, 2019
composer.lock added the functionality to add a project Apr 23, 2019
composer.phar
package-lock.json
package.json
phpunit.xml
readme.md
server.php Initial commit Feb 10, 2019
webpack.mix.js Initial commit Feb 10, 2019

readme.md

powered by

Coolest Projects

CoderDojo is ontstaan in Ierland waar men al enkele jaren een "Coolest Projects Awards" organiseert. Sinds 2016 is er ook een Belgische editie: een samenwerking van vrijwilligers uit de CoderDojo's van Turnhout, Mechelen, Zandhoven en Lier.

Ons project

Vele kids zijn in onze afdeling (Eeklo) gebeten door het Scratch microbe. Op het einde van elke Dojo worden de gemaakte games voorgesteld aan elkaar. We verzamelden ze vroeger allemaal in een HTML bestand, maar door dat het er steeds meer werden werd het te moeilijk om dit steeds handmatig toe te voegen.

Daarom stelde Marijke (lead coach) voor om een online systeem te maken waarin ze makkelijk de projecten konden toevoegen. Dus de jongens van webontwikkeling gingen aan de slag en bouwden een volledig nieuwe projectenpagina.

Over Coolest Projects

Tijdens Coolest Projects tonen we projecten die deelnemers zelf gebouwd hebben. Bijvoorbeeld:

  • Elektronica brouwsels
  • Plezante software
  • Robots
  • Spelletjes
  • Websites
  • ...

Meer over Coolest Projects vind je op hun website.

Dit project is ontwikkeld met behulp van het Laravel framework. Laravel is open-source software, vrijgegeven onder MIT licentie.
You can’t perform that action at this time.