Projekt zaliczeniowy na przedmiot projektowanie zespołowe.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Cinema.Tests
Cinema
Database
packages
.gitattributes
.gitignore
.travis.yml
Cinema.sln
DoD.txt
DokumentacjaPZ.pdf
EntityFramework.md
README.md

README.md

Cinema

Projekt zaliczeniowy na przedmiot projektowanie zespołowe.

Zmiany

  • 17.05.2016 Seed w bazie danych
  • 06.04.2016 nowe instrukcje do bazy danych

Baza danych

  • Gdyby baza się zaśmiecała przy budowanie to pomóc może zakomentowanie zawartośći metody lub całej metody Seed() w klasie: Migrations.Configuration.cs
  • w pliku EntityFramework.md instrukcje