Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time

Mickoflus-demo01 Build Status

[English version follows]

Toto je ukázkový program pro Míčkoflus. Může řídit motory, věž, střílet a vypisovat nějaké informace do logu.

Struktura

Míčkoflus je řízen RBController Android App. Aplikace si stáhne řídící HTML stránku z ESP, která je umístěná v data/index.html. Můžeš ji modifikovat jak uznáš za vhodné, ale pamatuj, že potom musíš zmáčknout obnovovací tlačítko v android aplikaci.

Hlavní kód je v src/main.cpp.

English version

This is a demo project for Míčkoflus. It can control the motors, turret, shoot and print some info into log.

Structure

The Míčkoflus is controlled by the RBController Android App. It downloads the control HTML page from the esp, and the page is located in data/index.html. You can modify it freely, but remember to push the refresh button in android app after doing so.

The main esp code is in src/main.cpp.