Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Feedback style #1

Closed
roberrrt-s opened this issue Nov 25, 2019 · 0 comments

Comments

@roberrrt-s
Copy link

@roberrrt-s roberrrt-s commented Nov 25, 2019

Hi Roy, ik mis in je github root een .gitignore, waardoor je node modules ook gesyncd zijn in github, Verder zou ik in app.js je data (query, endpoints, config) in een ander bestand zetten en deze vervolgens importeren. Verder zijn hier en daar nog wat indentaties (bv. cleanData.js) niet correct, maar dat kun je oplossen door je code door een online beautifier te halen, of een native functie van je code editor toe te passen. Tevens kun je alle 'var' declaraties vervangen door let of const waar nodig, en kun je de functie addLatLongContinent aanpassen door een switch te gebruiken, dat is net iets netter dan een chained if/else.
Je hebt verder wel veel werk verzet, en je documentatie loopt goed bij, dus ga zo door. Veel succes!

@roberrrt-s roberrrt-s changed the title Hi Roy Feedback style Nov 25, 2019
@RoyCsuka RoyCsuka closed this Nov 29, 2019
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
2 participants
You can’t perform that action at this time.