Energiemodel gebouwde omgeving
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Latest commit 7c3f911 Sep 17, 2018

README.md

Vesta ruimtelijk energiemodel voor de gebouwde omgeving

Het ruimtelijk energiemodel Vesta berekent het energiegebruik en de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving (onder andere woningen, kantoren, winkels en ziekenhuizen) en de glastuinbouw voor de periode van 2010 tot 2050. Daarnaast kan het model de effecten berekenen van gebouwmaatregelen en gebiedsmaatregelen voor warmtelevering in termen van vermeden CO2-uitstoot, energiegebruik, investeringskosten en financiële opbrengsten.

Zie de wiki voor installatie-instructies en verwijzingen naar aanvullende documenten. https://github.com/RuudvandenWijngaart/VestaDV/wiki

Eigendom en gebruik

Het Vesta model is eigendom van het Planbureau voor de Leefomgeving. Gebruik is voor eigen risico, PBL is niet aansprakelijk voor gebruik door derden, er wordt geen garantie gegeven noch op software noch op data, kentallen en gegevens. Voor gebruiksvoorwaarden, zie licentie (License).

Disclaimer ruimtelijke ontwikkeling

In de studie Welzijn en Leefomgeving (CPB/PBL 2015) zijn de scenario’s Hoog en Laag ontwikkeld waarin op basis van demografische en economische uitgangspunten de regionale ontwikkeling van sloop en nieuwbouw van woningen en utiliteitsgebouwen (http://www.wlo2015.nl/rapporten-wlo/regionale-ontwikkelingen-en-verstedelijking) is opgesteld. Ten behoeve van de Voorbeeldberekeningen met het Vesta model zijn deze regionale ontwikkelingen op basis van heuristische regels verder gedetailleerd in specifieke locaties om aan te wijzen welke woningen en utiliteitsgebouwen worden gesloopt en waar nieuwbouw plaatsvindt ten einde berekeningen te kunnen maken voor heel Nederland. Het doel hiervan is om resultaten te kunnen presenteren op nationaal niveau waarbij de uitersten van de scenario’s Hoog en Laag de waarschijnlijke bandbreedte van de resultaten geven. De detaillering in specifieke locatie beoogt echter niet iets te zeggen over de te verwachten regionale of lokale situatie zelf en is niet bedoeld om te worden gebruikt voor regionale of lokale analyse. Indien wordt beoogt om het Vesta model regionaal of lokaal toe te passen dan kan het best default worden gerekend zonder ruimtelijke ontwikkeling van de woningen en utiliteitsgebouwen. Zo nodig en gewenst kan de gebruiker vervolgens zelf de ruimtelijke ontwikkeling van sloop en nieuwbouw opgeven op basis van eigen inzichten.

Vraag vanuit het Vesta team

Voordat u aan de slag gaat met Vesta, willen we u vragen om wat eenvoudige gegevens ter informatie te versturen naar het Vesta team. De reden dat we dit vragen is dat we vanuit GitHub geen informatie krijgen wie het model allemaal downloaden. Om toch een idee te krijgen wat betreft de toepassing van Vesta vragen we u daarom de volgende gegevens door te sturen naar Info-Vesta@pbl.nl:

  • Naam
  • Emailadres
  • Telefoonnummer
  • Organisatie/bedrijf
  • Korte beschrijving van het doel waarvoor u Vesta wil gebruiken Dit is geheel vrijblijvend, maar u zou ons er wel mee helpen.

Links: