Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
328 lines (188 sloc) 14.5 KB

views:

flash:
  region: flash
  template: default/content
  data:
    meta:
      type: content
      route: grillcon-2020-var/block/flash

article-toc:
  region: sidebar-right
  template: default/article-toc
  sort: 1
  data:
    meta:
      type: article-toc

sidebar-anmal:
  region: sidebar-right
  template: default/block
  sort: 1
  data:
    meta:
      type: content
      route: grillcon-2020-var/block/sidebar-anmalan

author: - mos revision: "2020-02-24": (A, mos) Inför GrillCon 2020 vår. ... GrillCon 2020 Vår

Vårens GrillCon går av stapeln 15:e maj 2020.

Vi tar nu emot Call for presentations.

Så var tanken.

Sen kom Corona och busade med oss och det ser svårt ut med både föreläsare och besökare. Eventuellt blir det en liten grill för de som inte har något annat för sig. Dock skippar vi hackathon, kvällsmat och konferensdel.

//Mikael

You can’t perform that action at this time.