"Stacja pogodowa" na Raspberry Pi
Java HTML Puppet CSS Shell
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
datavault
frontend
gradle/wrapper
puppet
thermometer
.gitignore
.gitmodules
README.md
build.gradle
gradlew
gradlew.bat
settings.gradle

README.md

Pogodynka

W skrócie: termometr podpięty pod Rasperry Pi :)

Więcej

Więcej na temat Pogodynki i jej rozwoju przeczytasz na blogu www.samouczekprogramisty.pl