Skip to content
Een tutorial voor Data Analyse met Jupyter Notebook voor beginners
Jupyter Notebook
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.ipynb_checkpoints
Antwoorden.ipynb
Data Analyse met Jupyter.ipynb
README.md
Titanic.csv
iris.csv

README.md

Data-Analyse-met-Jupyter

Een Data Analyse Tutorial met Jupyter voor Beginners.

Om deze tutorial te kunnen volgen heb je Jupyter Notebook nodig. Daarnaast heb je ook de volgende libraries nodig:

  • numpy
  • pandas
  • matplotlib
  • seaborn

Heb je Jupyter Notebook en deze libraries nog niet dan kun je bijvoorbeeld via https://www.anaconda.com/distribution/ het Anaconda pakket voor Data Science downloaden.

Voor een basis tutorial voor het werken met Jupyter, kijk bijvoorbeeld eens hier: https://www.youtube.com/watch?v=jZ952vChhuI

Kopieer de folder naar je systeem en open Data Analyse met Jupyter.ipynb om te beginnen.

Succes!

You can’t perform that action at this time.