Overzichtelijkere berichtenlijst voor Tribal Wars
JavaScript
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Manual
.gitignore
Contributors.txt
LICENSE
README.md
berichtenhernoemer.user.js

README.md

Berichtenhernoemer

De berichtenhernoemer is een combinatie van scripts:

  • Gaat automatisch berichten hernoemen om de "inhoud" van het bericht beter te omschrijven
  • Gaat extra icons en informatie/links toevoegen in de berichtenlijst
  • Toevoegen van filters en zoekmogelijkheden in de berichtenlijst
  • Berichten zijn "markeerbaar" als te vegen, te verkennen, ...
  • Optie om werelden te configureren als "farm wereld"
  • Configureerbaar door een js variabele aan te passen

Project Status

Dit script wordt niet verder meer ontwikkeld

Er zitten bepaalde bugs in het script. Ondermeer het herkennen van Kerken, Muren en de Verzamelplaats zou naar het schijnt al durven mislopen.

Je kan hier een issue plaatsen en mits de HTML van een bericht waarbij het script faalt erbij geplaatst wordt, wie weet misschien fix ik het zelf wel eens :)