Dit is de repository van Sciomino & Timebox.
PHP JavaScript CSS Shell NewLisp HTML Other
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
install
sciomino-answers
sciomino-api
sciomino-connect
sciomino-graph
sciomino1.2
sciomino2.0
timebox-api
timebox-app
.gitignore
readme.html
readme.md
sciomino-graph.png
sciomino2.0.png
timebox-app.png

readme.md

Welkom

Dit is de repository van Sciomino & Timebox. Sciomino is een kennismanagement product (marktplaats voor kennis) dat van 2010 tot 2016 actief is geweest. Timebox is een app voor het bijhouden van beschikbaarheid van flexwerkers die van 2014 tot 2016 als add-on op het sciomino platform is aangeboden.

Lees verder op de wiki