This script is just translated Advanced OpenVPN Installer into Turkish.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.gitignore
README.md
tr-openvpn-install-advanced.sh

README.md

tr-openvpn-advanced-install

This script is just translated Advanced OpenVPN Installer into Turkish.

Script yalnızca;

  • CentOS 6
  • CentOS 7
  • Debian
  • Ubuntu 14 ve üzeri tarafından desteklenmektedir.

2048 Bit ve 4096 Bit arası RSA anahtarları seçilebilir. 4096 Bit Diffie-Hellman parametresi hakkında daha fazla bilgi: https://tr.wikipedia.org/wiki/Diffie-Hellman_anahtar_değişimi

Repo: https://github.com/pl48415/openvpn-install-advanced

Kurulum

Adım adım detaylı kurulum için: https://berkeroglu.com/kolay-openvpn-kurulumu-turkce-script/

wget https://raw.githubusercontent.com/Scispow/tr-openvpn-advanced-install/master/tr-openvpn-install-advanced.sh
bash tr-openvpn-install-advanced.sh

İlk kod çalıştırıldığında sertifika hatası alırsanız;

wget https://raw.githubusercontent.com/Scispow/tr-openvpn-advanced-install/master/tr-openvpn-install-advanced.sh --no-check-certificate