Skip to content
Permalink
Browse files

[PL] Lazy update

- See the log for more details.
- Similarity ratio threshold: 0.90.
- 33262 of 36572 (90%) Polish lines were used.
- 4301 of 37563 (11%) lines remain in English.
  • Loading branch information...
Luffier committed Mar 13, 2016
1 parent 944e13a commit 92f29debc656517d48a59b015138fefeeb0ef0ab
Showing 776 changed files with 49,132 additions and 50 deletions.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
No changes.
@@ -0,0 +1,56 @@
{100}{}{To Abel.}
{101}{}{To du�y mutant.}
{102}{}{Ty nie powinna tu by�.}
{103}{}{Hng.}
{104}{}{Oczywi�cie, �e nie. Jestem tu, by ci� zabi�!}
{105}{}{Czemu ty tak m�wi�?}
{106}{}{Taaa? Pr�dzej twoja mamu�ka!}
{107}{}{Pik!}
{108}{}{Ja skopa� ci dup�, jak ty jeszcze raz tak powiedzie�!}
{109}{}{Pik! Pik!}
{110}{}{O, ty tera oberwa�!}
{111}{}{Ty cz�owiek. Ja mutant. Mutant zabija� cz�owiek.}
{112}{}{Jak tego dokonasz? Co z polem si�owym?}
{113}{}{Abel zaj�� si� tym. Potem Abel skopa� ci dup�!}
{114}{}{Dzieci nie m�c tu by�. To miejsce mutant�w. Ty odej��.}
{115}{}{Hng!}
{116}{}{Musz� przedosta� si� przez to pole si�owe. Prosz�, wy��cz je.}
{117}{}{Nie.}
{118}{}{Znowu ty. Abel skopa� ci dup�!}
#
# Tell Me About name
#
# Duplicates are needed due to how engine processes the Tell-Me-Abouts. -Sduibek
{970}{}{Ja Abel.}
{971}{}{Me Abel.}
{972}{}{Me Abel.}
{973}{}{Me Abel.}
{974}{}{Me Abel.}
{975}{}{Me Abel.}
{976}{}{Me Abel.}
{977}{}{Me Abel.}
{978}{}{Me Abel.}
{979}{}{Me Abel.}
#
# Tell Me About, "don't know what that is"
#
{980}{}{Hng.}
{981}{}{Czemu ty o to pyta�?}
{982}{}{Pik!}
{983}{}{Ung... wuh?}
{984}{}{Hmm?}
{985}{}{What you say?}
{986}{}{What, hmm?}
{987}{}{Uh... me not know.}
{988}{}{Me not know.}
{989}{}{What that?}
{990}{}{}
{991}{}{}
{992}{}{}
{993}{}{}
{994}{}{}
{995}{}{}
{996}{}{}
{997}{}{}
{998}{}{}
{999}{}{}
@@ -0,0 +1,20 @@
{100}{}{To osoba mieszkaj�ca w Adytum.}
{101}{}{Wygl�da na to, �e pada... jak zwykle.}
{102}{}{Wybacz, musz� ju� i��. Mam robot� do wykonania.}
{103}{}{Nie bywa tu wielu nietutejszych.}
{104}{}{Musz� wraca� do roboty.}
{105}{}{Powr�t do Hubu wyszed�by ci na zdrowie.}
{106}{}{Dzie� dobry... je�li mo�na go tak nazwa�.}
{107}{}{Tak... jak tam sobie chcesz.}
{108}{}{Nie mam czasu na rozmow�.}
{109}{}{Nie mog� teraz rozmawia�.}
{110}{}{Mam nadziej�, �e deszcz nie b�dzie �wieci� jak wczoraj.}
{111}{}{Wygl�da na to, �e znowu b�dzie nam brakowa�o �ywno�ci.}
{112}{}{Mam nadziej�, �e nied�ugo b�d� t�dy znowu przechodzi�y karawany.}
{113}{}{Mamy teraz szans� na lepsze �ycie.}
{114}{}{Adytum b�dzie teraz takie, jak pragniemy.}
{115}{}{Dzi�kuj� ci za pomoc.}
{116}{}{Dzi�kuj� ci za pozbycie si� Regulator�w.}
{117}{}{Dzi�kuj� ci za nasz� wolno��.}
{118}{}{Dobrze, �e nie ma ju� Regulator�w.}
{119}{}{Witaj w Nowym Adytum.}
@@ -0,0 +1,48 @@
{100}{}{To s�dziwa kobieta.}
{101}{}{To Agatha.}
{102}{}{Ta kobieta jest wprawdzie siwa i pokryta zmarszczkami, ale jest bystra i �wawo si� porusza.}
{103}{}{Jeste� z�� osob�. Nie chc� mie� z tob� nic do czynienia.}
{104}{}{To straszne, gdy nasza m�odzie� jest w niebezpiecze�stwie. Utrata Tandi by�aby straszna.}
{105}{}{Hnng.}
{106}{}{OK.}
{107}{}{Czemu?}
{108}{}{Co masz na my�li?}
{109}{}{Wiem, �e zrobisz wszystko, co w twojej mocy, z�otko. Odnajd� Tandi, pom� jej uciec od tych bestii i zwr�� j� Aradeshowi. Przys�u�ysz si� naszej spo�eczno�ci i zgromadzisz dobr� karm�.}
{110}{}{Aradesh bardzo kocha swoj� c�rk�. W�a�nie ta mi�o�� czyni go dobrym cz�owiekiem i filarem naszej spo�eczno�ci. Bez tej mi�o�ci by�by zgubiony, a Cieniste Piaski razem z nim...}
{111}{}{Zrobi� wszystko, co mo�liwe. �egnaj.}
{112}{}{Przyda�aby mi si� pomoc.}
{113}{}{Hmmm. Zobaczymy.}
{114}{}{Wyczuwam, �e jest uwi�ziona. By�a celem nienawi�ci. Ta nienawi�� jest bardzo silna na po�udniowym wschodzie. Jestem pewna, �e tam j� znajdziesz. Powodzenia.}
{115}{}{Dzi�kuj�.}
{116}{}{Nie wiesz o tym? Tandi zagin�a. Czuj�, �e zosta�a porwana. Aradesh jest zrozpaczony. To straszne...}
{117}{}{S�ysz�, �e Tandi zosta�a ocalona przez ciebie. Twoje post�powanie by�o w�a�ciwe. Twoja karma jest silna. Spodziewam si� wiele po twojej przysz�o�ci.}
{118}{}{Bardzo przykro mi s�ucha� o tym, co sta�o si� z Tandi. By�a tak� b�yskotliw� dziewczyn�. Dobrze pokierowa�aby swoim �yciem.}
{119}{}{Witaj. Musisz by� tym przybyszem, o kt�rym wszyscy m�wi�. [Agatha wzdycha.] Jak mog� ci pom�c?}
{120}{}{Hngh.}
{121}{}{Kim jeste�?}
{122}{}{Wygl�dasz na bardzo zm�czon�. Czy co� ci si� sta�o?}
{123}{}{Czemu jeste� tak znu�ona?}
{124}{}{Nie odzywaj si� do mnie, starucho.}
{125}{}{Potrzebujesz wi�kszej pomocy ni� mog� ci udzieli�, moje dziecko. Niech Dharma b�dzie z tob�.}
{126}{}{Nazywam si� Agatha. Jestem gaw�dziark� Cienistych Piask�w. Moim zadaniem jest przekazywanie historii, aby�my pami�tali i nigdy nie zapomnieli.}
{127}{}{Opowiedz mi jak�� histori�.}
{128}{}{OK, jak tam sobie chcesz.}
{129}{}{Dobrze jest nie zapomina�.}
{130}{}{Przykro mi, moje dziecko, jestem teraz znu�ona. Potrzebuj� odpoczynku. Przyjd� prosz� p�niej.}
{131}{}{To szczera prawda. [Agatha przygl�da ci si� przez chwil�.] Dobrze, by m�odzi pami�tali, ale trudno jest dzia�a� wewn�trz nurtu historii. Niekiedy samo nasze post�powanie jest zdeterminowane wydarzeniami, kt�re mia�y miejsce dawno temu. Niech Dharma b�dzie z tob�. Musz� nieco odpocz��. Przyjd� znowu kiedy si� wzmocni�, a ponownie porozmawiamy.}
{132}{}{Dzi�kuj�, �e pytasz. Jestem po prostu stara, to wszystko. Nie mog� spa� w nocy. Zamykam powieki... [Agatha przerywa.] Ale nie znajduj� spoczynku. To tylko moje stare, zm�czone ko�ci...}
{133}{}{Przykro mi, jestem bardzo zm�czona. Przyjd� prosz� p�niej.}
{134}{}{Baba.}
{135}{}{OK.}
{136}{}{Czemu jeste� tak znu�ona?}
{137}{}{Nie sypiam dobrze w nocy, moje dziecko. To na pewno z powodu mojego wieku.}
{138}{}{Dzie� dobry, moje dziecko. Dobrze wygl�dasz. Przypominasz mi moj� w�asn� kruszyn�.}
{139}{}{Hng.}
{140}{}{No to chc� us�ysze� jak�� opowie��.}
{141}{}{Ciesz� si�, �e czujesz si� lepiej.}
{142}{}{Dzi�kuj� ci. �egnaj.}
{143}{}{Naprawd� przypominasz mi moj� c�reczk�. Kiedy mia�a tylko kilka miesi�cy, je�li chodzi o �cis�o��.}
{144}{}{Dzi�kuj�. Dharma zawsze powtarza�, i� rolnik, kt�ry sadzi grzeczno��, po �niwach b�dzie kroczy� swobodnie.}
{145}{}{Opowiedz mi prosz� jak�� histori�.}
{146}{}{Ten Dharma gada� jak idiota.}
{147}{}{Obra�asz swoich rodzic�w. Powinni ci� byli lepiej wychowa�.}
@@ -0,0 +1,3 @@
{100}{}{��ko wygl�da schludnie, pomimo swej obszarpanej natury.}
{101}{}{To obszarpane ��ko.}
{102}{}{Agatha nie by�aby zadowolona z rozgrzebania jej ��ka.}
@@ -0,0 +1,46 @@
{100}{}{To supermutant. Pilnuje on wej�cia do �luzy powietrznej.}
{101}{}{To supermutant, stra�nik.}
{102}{}{Jeremiaszu, mo�esz przej��.}
{103}{}{Przechod�.}
{104}{}{Ruszaj si� szybciej, pos�a�cze.}
{105}{}{Normalnym nie wolno tu nosi� broni! St�j i przedstaw swoj� to�samo��!}
{106}{}{Grrr!}
{107}{}{O, przepraszam. Zaraz to od�o��.}
{108}{}{Ja tylko przechodz�. Nie trzeba nam tu �adnych to�samo�ci.}
{109}{}{Gi�! Gi�! Gi�! Powiedzie� to, by�o zawsze moim marzeniem.}
{110}{}{Do mnie si� tak nie m�wi. Ukarz� ci� za to.}
{111}{}{St�j! Czego tu szukasz, "dziecino".}
{112}{}{Hng!}
{113}{}{Ja, eee, co� robi�.}
{114}{}{Jestem tu w wa�nej sprawie. Nie masz prawa zatrzymywa� mnie i przes�uchiwa�.}
{115}{}{Nie chce mi si� z tob� gada�, ch�optasiu.}
{116}{}{Twoja odpowied� nie koi moich nerw�w. M�w szybko i jasno, co tu robisz, albo przyjm�, �e jeste� tu w niecnych celach. Zapewniam ci�, �e to ci si� nie spodoba...}
{117}{}{Eee, nie, naprawd�, szczerze. Robi� co�.}
{118}{}{Przynosz� wiadomo�� dla naszego przyw�dcy.}
{119}{}{Wyczuwam fa�sz w twoich s�owach. Nie wpuszcz� ci� do �rodka. To ci obiecuj�...}
{120}{}{Mo�esz przej��, ale nast�pnym razem przestrzegaj w�a�ciwej procedury...}
{121}{}{OK, dzi�ki. Do zobaczenia.}
{122}{}{A co to?}
{123}{}{B�ogos�awie�stwo dla ciebie, bracie.}
{124}{}{Prawdziwy ucze� Mistrza posiada�by t� wiedz�. Jeste� intruzem!}
{125}{}{Ruszaj. Nie mam czasu na twoje pytania.}
{126}{}{Irytujesz mnie.}
{127}{}{Mam prac� do wykonania. A ty?}
{128}{}{Pope�niasz b��d przychodz�c tu. Wyja�nij, czemu tu jeste�, lub zgi�...}
{129}{}{Nuggi!}
{130}{}{Nie mam ci nic do powiedzenia.}
{131}{}{Jestem tu, by chroni� ludzko�� przed takimi jak ty.}
{132}{}{Och, zamknij si�!}
{133}{}{Nie pr�buj mnie oszuka� udaj�c g�upot�. M�czy mnie to...}
{134}{}{C� to za g�upia hipokryzja. My jeste�my "ludzko�ci�". Jeste�my tak samo ludzcy jak ty.}
{135}{}{Co to za bzdura?}
{136}{}{Nie mo�ecie by� lud�mi.}
{137}{}{Nazywam si� Kyle. Urodzi�em si� z matki i ojca, tak jak ty. Mistrz tylko dogl�da� mojego odrodzenia. Te mi�nie, ta sk�ra, ta si�a nie czyni� mnie ani o jot� mniej ludzkimi od ciebie. Nie podoba mi si� wszystko, co reprezentuje sob� Jedno��, ale to najlepsza szansa na pok�j, jak� mamy.}
{138}{}{Nie, p�ki �yj�. Jestem tu, by po�o�y� kres tobie i tobie podobnym.}
{139}{}{Mo�esz by� cz�owiekiem, ale to i tak nie czyni twojej Jedno�ci dobr�. S�dz�, �e b�dziemy wrogami.}
{140}{}{Szkoda, �e post�pujesz w ten spos�b, ale dalej si� ju� nie posuniesz...}
{141}{}{Naprawd� przykro b�dzie widzie� twoj� g�ow� na pice.}
{142}{}{Intruzi!}
{143}{}{Nie rozmawiam z tob�.}
{200}{}{You earn }
{201}{}{ PD za oszukanie stra�nik�w.}
@@ -0,0 +1 @@
{100}{}{Wygl�da na to, �e ta Krypta zosta�a ju� dok�adnie spl�drowana. Wydaje ci si�, �e nic warto�ciowego nie mog�o w niej pozosta�.}
@@ -0,0 +1,28 @@
{100}{}{To Ucze� Apokalipsy.}
{101}{}{To brat Alan, Ucze� Apokalipsy.}
{102}{}{Hej, pozdrawiam ci�, cz�owieku, i �ycz� ci dobrego dnia. Co s�ycha�?}
{103}{}{Siemanko. Co mog� dla ciebie zrobi�?}
{104}{}{Witaj.}
{105}{}{Hej, pozdrawiam ci�, panienko, i �ycz� ci dobrego dnia. Co s�ycha�?}
{106}{}{Owuwngh!}
{107}{}{Cze��.}
{108}{}{Znam niewielu Uczni�w. Czym dok�adnie si� zajmujesz?}
{109}{}{Pr�buj� odnale�� szpiega w waszych szeregach, ale na razie nie mam wiele szcz�cia. Mog� zada� ci par� pyta�?}
{110}{}{Och, c�, g��wnie studiuj� filozofi� i takie tam. Uwa�am, �e skoro mamy doprowadzi� do pokoju, to musimy dobrze zna� jego podstawy, prawda?}
{111}{}{To sprawa godna wysi�k�w.}
{112}{}{Jedyna filozofia, jakiej trzeba, to wielka spluwa!}
{113}{}{Hmm. OK. C�, chyba porozmawiam z tob� kiedy indziej.}
{114}{}{Rety! Hej, s�dz�, �e nie jestem w stanie ci pom�c.}
{115}{}{Hej, to w�a�nie taka postawa jest przyczyn� tych wszystkich nieszcz��. Po prostu si� wyluzuj, OK?}
{116}{}{He. To by� tylko �art.}
{117}{}{Pozw�l, �e podaruj� ci nieco pokoju... wiekuistego.}
{118}{}{Ee, pewnie, wal �mia�o.}
{119}{}{Co jeszcze chcesz wiedzie�?}
{120}{}{Czy zetkn��e� si� kiedy� z Dzie�mi Katedry?}
{121}{}{Czy kiedykolwiek opuszczasz bibliotek�?}
{122}{}{Czy wiesz o kim�, kto regularnie wychodzi na zewn�trz?}
{123}{}{Nie. S�ysza�em, �e to sami popapra�cy. Nie chcia�bym z nimi gada�.}
{124}{}{Nie, po co? Ja lubi� wy��cznie czyta�. A poza tym, tylko zwiadowcy gdziekolwiek wychodz�.}
{125}{}{C�, robi� to tylko zwiadowcy i stra�nicy. Stra�nicy wychodz� i troch� patroluj� od czasu do czasu. Chcia�em zosta� stra�nikiem, ale... no, dosta�em wycisk w walce wr�cz, wi�c nie mog�em. Ee, zwiadowcy w�druj� znacznie dalej, my�l�, �e czasem a� do samej Katedry.}
{126}{}{Nie mam wi�cej pyta�, dzi�ki.}
{127}{}{[Wi�cej]}
@@ -0,0 +1,17 @@
{100}{}{To Alex, Regulator na nocnej warcie.}
# TRANSLATION NOTE
# The player-character's name is inserted after line 101.
{101}{}{Wejd� do �rodka, }
{102}{}{Niestety, nie mog� ci� teraz wpu�ci�. Wr�� rano.}
{103}{}{St�j! Kto idzie?}
{104}{}{Jestem tylko w�drowcem. Pragn� wej�� do �rodka.}
{105}{}{Nie twoja sprawa.}
{106}{}{Eee, przepraszam. Odchodz�.}
{107}{}{Z rozkazu burmistrza obcy nie s� wpuszczani za mury Adytum.}
{108}{}{Potrzebuj� tylko miejsca do spania tej nocy.}
{109}{}{Przykro mi, ale nie mog� ci� wpu�ci�. Odwr�� si� i odejd�, albo b�d� musia� strzela�.}
{110}{}{S�uchaj, moim obowi�zkiem i zaszczytem jest s�u�y� jako nocny stra�nik Adytum, wi�c to jest moja sprawa. Odwr�� si� i odejd�, albo b�d� musia� by� stanowczy.}
{111}{}{Zejd� mi z oczu, panie Praworz�dny.}
{112}{}{Spr�buj wr�ci� rano.}
{113}{}{O, miarka si� przebra�a. Teraz koniec z uprzejmo�ci�!}
{114}{}{Nghgh.}
@@ -0,0 +1,57 @@
# The following dialog lines were pulled from these files, which are now blank:
# DEMODOG
# DOG2
# DOGMEAT
# JUNKDOG
###############################################################################
#
# DEMODOG.MSG
#
{100}{}{Widzisz psa. Wygl�da na to, �e biegnie za tob�.}
{101}{}{Widzisz psa.}
{102}{}{Hau!}
{103}{}{Grrr!}
{104}{}{Zdaje si�, �e ten pies ci� polubi�.}
{105}{}{You earn 200 experience for befriending the dog.}
{106}{}{Zdobywasz 335 PD za pokonanie psa i umo�liwienie Philowi powrotu do domu.}
#
# DOG2.MSG
#
{107}{}{Chod� tu, piesku.}
{108}{}{Hau. Hau.}
{109}{}{Z jakiego� powodu ten pies ci� lubi.}
#
# DOGMEAT.MSG
#
{110}{}{To Och�ap.}
{111}{}{Hau! Hau! Hau! Hau! Hau! Hau! Hau! Hau! Hau!}
{112}{}{[Niuch. Niuch.] Grrrr! Wrrrr!}
{113}{}{[Niuch. Niuch.] Hau!}
#
# JUNKDOG.MSG
#
{114}{}{Otrzymujesz 100 punkt�w do�wiadczenia za pomoc Philowi w rozwi�zaniu problemu z psem.}
{115}{}{Wygl�da na to, ze pies bierze ci� za swojego w�a�ciciela.}
{116}{}{You earn 35 experience for helping Phil solve his canine conundrum.}
{117}{}{Hau-hau!}
{118}{}{No chod�, pieseczku.}
{119}{}{Stay here and wait, okay?}
{120}{}{Dobry piesek.}
{121}{}{Puppie!!!}
{122}{}{Hau?}
{123}{}{Grrr?}
#
# for Fallout Fixt:
#
#
# for Stupid characters (INT <= 3)
{300}{}{Doggie!! doggie be frend?}
{301}{}{doggie Stay! no move!}
{304}{}{Good doggie!}
#
#Normal INT
{302}{}{Move aside, buddy. Good boy.}
#
# space is intentional
{303}{}{ Stupid mutt!}

@@ -0,0 +1,11 @@
{100}{}{To Mitch, kierownik sklepu Myd�o-i-Powid�o.}
{101}{}{W czym mog� ci pom�c?}
{102}{}{Chc� co� kupi�.}
{103}{}{Chc� co� sprzeda�.}
{104}{}{W niczym. Dzi�ki.}
{105}{}{Runk.}
{106}{}{�wietnie. Oto co mam na sk�adzie.}
{107}{}{�wietnie, zawsze szukam nowych rzeczy.}
{108}{}{Przykro mi, ale nie rozumiem. Wr��, gdy zdob�dziesz wi�cej rozumu.}
{109}{}{Dzi�ki. Zajrzyj tu ponownie.}
{110}{}{To Jake Handlarz Broni�.}
@@ -0,0 +1,30 @@
{100}{}{You see a desert raider. Judging by how the others look at her, she must have some position of importance or authority.}
{101}{}{Jestem Alya z Chan�w. Czy mog� ci w czym� pom�c?}
{102}{}{Szukam kobiety o imieniu Tandi. Widzia�a� j�?}
{103}{}{Co powiesz na ca�uska?}
{104}{}{Dlaczego twoja banda zaatakowa�a Cieniste Piaski?}
{105}{}{Nie, dzi�kuj�.}
{106}{}{Huuruu!}
{107}{}{Je�eli to jedna z tych kobiet z Cienistych Piask�w, mo�e poszukaj jej tam. Teraz odejd�, musz� doko�czy� ostrzenie moich no�y. }
{108}{}{Poca�uj to!}
{109}{}{My nie atakujemy ludzi z Cienistych Piask�w. Jeste�my z tego samego miejsca, co oni. To sprawiedliwe, �e si� z nami dziel�!}
{110}{}{Ale krzywdzicie ich inwentarz i przera�acie ich.}
{111}{}{Wydaje mi si� to uczciwe.}
{112}{}{Eee, tak. Chyba ju� sobie p�jd�.}
{113}{}{Gadasz jak tamtejsze cieniasy. S�uchaj, je�li grozi�by im g��d, to b�dzie to ich w�asna wina, �e nie planowali z wyprzedzeniem. Uwa�aj to, co robimy, za wymian� umiej�tno�ci.}
{114}{}{Wymian� umiej�tno�ci?!? Jak to mo�e by� wymian� umiej�tno�ci? Przecie� niczego im nie dajecie.}
{115}{}{Jasne, a kurczaki maj� po trzy nogi.}
{116}{}{Eee, tak. Chyba ju� sobie p�jd�.}
{117}{}{Przykro mi, ale ci� nie rozumiem. Ostrz� teraz moje no�e i nie mam ochoty, �eby mi kto� zawraca� g�ow�.}
{118}{}{Dajemy im to, co najwa�niejsze. Dodajemy iskierk� podniecenia ich ponuremu �yciu.}
{119}{}{Nie s�dz�, �eby pragn�li twojej odmiany podniecenia.}
{120}{}{My�l�, �e uczyni� ich �ycie znowu nudnym. Zaczn� od ciebie!}
{121}{}{Eee, tak. Chyba ju� sobie p�jd�.}
{122}{}{Nie pyta�am. Ale skoro najwyra�niej nie wiesz, co to zabawa, my�l�, �e zako�cz� twoje istnienie.}
{123}{}{�artowanie ze mnie nie wr�y ci nic dobrego. Lepiej id� sobie gdzie indziej.}
{124}{}{A pewnie, �e to uczciwe. Teraz zejd� mi z oczu.}
{125}{}{Jestem teraz zaj�ta przygotowaniami do nast�pnego napadu.}
#
# Fallout Fixt:
#
{200}{}{You see: Alya, one of Garl's advisors.}
@@ -0,0 +1,45 @@
{100}{}{To Amber, nauczycielka Uczni�w Apokalipsy.}
{101}{}{Teraz jest moja pora spoczynku. Prosz�, przyjd� ponownie wieczorem.}
{102}{}{Witaj szlachetny w�drowcze. Czy przybywasz tu, aby studiowa�?}
{103}{}{Nie. Tak naprawd�, to przybywam tu, aby zabija�.}
{104}{}{To zale�y od tego, czego chcesz mnie nauczy�.}
{105}{}{Tak, pragn� si� uczy�.}
{106}{}{Prawdziwie przykro mi to s�ysze�. Uczniowie wierz� w pok�j za wszelk� cen�. Z tego powodu wyrzek�am si� przemocy. Dobranoc.}
{107}{}{Jestem bieg�a w wielu j�zykach i naukach humanistycznych. Mo�e chcesz nauczy� si� czego� z tej dziedziny?}
{108}{}{Przykro mi, lecz potrzebuj� wiedzy, kt�ra pomo�e mi przetrwa�.}
{109}{}{Nie mam czasu na takie rzeczy. Znikam.}
{110}{}{Ch�tnie pos�ucham jakiej� pie�ni.}
{111}{}{Czy mo�esz nauczy� mnie czegokolwiek innego?}
{112}{}{Ach, wi�c studiujesz �ycie. W takim przypadku mog� nauczy� ci� nieco zielarstwa, ale nauka zajmie troch� czasu.}
{113}{}{�wietnie, po prostu mnie naucz.}
{114}{}{Prosz�, naucz mnie tyle, ile mo�esz.}
{115}{}{Przepraszam, ale naprawd� nie mam czasu dla ro�lin. �egnaj.}
{116}{}{Niegrzeczno�� nie jest nam potrzebna. Przepro� natychmiast, albo nie b�d� ci� uczy�.}
{117}{}{Przepraszam. Prosz�, czy b�dziesz sk�onna mnie naucza�?}
{118}{}{Daruj sobie.}
{119}{}{Ju� lepiej. Zacznijmy twoje studia.}
{120}{}{Przyswajanie wiedzy �wietnie ci idzie. Oby wyzwania, jakie napotkasz, by�y �atwe. Ruszaj w pokoju.}
{121}{}{Jak ci pasuje. Oby przysz�o�� zmi�kczy�a twe serce i poszerzy�a tw�j umys�.}
{122}{}{Dobrze, naucz� ci� sposob�w przetrwania.}
{123}{}{Przyswajanie wiedzy �wietnie ci idzie. Oby wyzwania, jakie napotkasz, by�y �atwe. Ruszaj w pokoju.}
{124}{}{Nie przekonujesz mnie. My�l�, �e chcesz u�y� moich dar�w w z�ych celach. Dobranoc.}
{125}{}{Ach, student�w sztuk wyzwolonych rzadko widzi si� na tym �wiecie. By� mo�e jest jeszcze dla ciebie nadzieja. Ka�da z pie�ni jest d�uga. Kt�r� pragniesz us�ysze�?}
{126}{}{�ladem Cienia.}
{127}{}{Ballad� o Pysze.}
{128}{}{Ku pami�ci Artemidy.}
{129}{}{Podniesienie Rydwanu �witu.}
{130}{}{Zadziwiaj�ce dzie�o. Udziel� ci wyst�pu.}
{131}{}{Musz� odpocz��. Nauczanie bardzo mnie wyczerpuje. �ycz� ci powodzenia.}
{132}{}{Zadziwiaj�ce dzie�o. Udziel� ci wyst�pu.}
{133}{}{Musz� odpocz��. Nauczanie bardzo mnie wyczerpuje. �ycz� ci powodzenia.}
{134}{}{Zadziwiaj�ce dzie�o. Udziel� ci wyst�pu.}
{135}{}{Musz� odpocz��. Nauczanie bardzo mnie wyczerpuje. �ycz� ci powodzenia.}
{136}{}{Zadziwiaj�ce dzie�o. Udziel� ci wyst�pu.}
{137}{}{Musz� odpocz��. Nauczanie bardzo mnie wyczerpuje. �ycz� ci powodzenia.}
{138}{}{Obawiam si�, �e ju� o wiele za bardzo nadu�y�am moich si�. Wybacz.}
{139}{}{Pok�j i Pi�kno to wszystko, czego mog� uczy�. Przykro mi, �e ci� one nie poci�gaj�. �egnaj.}
{140}{}{Mog� nauczy� ci� sztuki dawnych bard�w i minstreli.}
{141}{}{Us�ysze� pie�� by�oby dla mnie zaszczytem.}
{142}{}{Mo�e innym razem. Dzi�kuj�.}
{143}{}{Pragn� nauczy� si� czego�, co mo�e mi bardziej pom�c.}
{144}{}{Nie potrzebujesz moich talent�w. Pokojowo nastawieni ludzie nauczyli si� od ciebie sztuki wojennej. Op�akuj� ich teraz.}
@@ -0,0 +1,17 @@
{100}{}{To Andrew, stra�nik wi�zienia.}
{101}{}{OK, mo�esz ju� i��.}
{102}{}{Ej! Ty! St�j!}
{103}{}{Czy mog� ci pom�c?}
{104}{}{Kim jeste�?}
{105}{}{Czym si� zajmujesz?}
{106}{}{Nie, dzi�ki.}
{107}{}{Jestem Andrew. Moim zadaniem jest pilnowanie wi�zienia.}
{108}{}{Pilnuj� wi�zienia. Dogl�dam, by �ajdacy nie wychodzili na zewn�trz i nie dostawali si� do �rodka.}
{109}{}{Po co powstrzymywa� ludzi przed dostaniem si� do wi�zienia?}
{110}{}{Aha.}
{111}{}{Mi�ego dnia. I trzymaj si� z dala od k�opot�w.}
{112}{}{Kto� mo�e co� zostawi�, �eby pom�c wi�niowi uciec. Albo kto� mo�e zosta� zamkni�ty wewn�trz i utkn��, dop�ki nie znajdziemy kluczy.}
{113}{}{Eergh!}
{114}{}{Ruszaj si�, kole�.}
{115}{}{Przechod�, panienko.}
{116}{}{Ej! Przesta� mnie denerwowa�!}

0 comments on commit 92f29de

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.