Permalink
Browse files

Localisation updates from http://translatewiki.net.

Change-Id: I82bef039a53b7fc59c6b57696709c74c729b4681
  • Loading branch information...
1 parent 9ae30bc commit 87e2025ef7992a7c5825503570ddb6ac62f563be Translation updater bot committed Jun 21, 2012
Showing with 2 additions and 1 deletion.
  1. +2 −1 SemanticMaps.i18n.php
@@ -974,7 +974,7 @@
'semanticmaps-par-staticlocations' => 'Na lista ëd locassion da gionté a la carta ansema ai dat ciamà. Com con dispay_points, a peul gionté un tìtol, na descrission e na plancia për locassion an dovrand la tilde "~" com separator.',
'semanticmaps-par-forceshow' => 'Mostré la carta ëdcò quand a-i son pa ëd locassion da mostré?',
'semanticmaps-par-showtitle' => "Smon-e un tìtol ant la fnesta d'anformassion dël marcator opura nò. La disabilitassion ëd sòn a l'é soens ùtil quand as deuvra në stamp për formaté ël contnù dla fnesta d'anformassion.",
- 'semanticmaps-par-hidenamespace' => "Mosté o nò ël tìtol dlë spassi nominal ant la fnesta d'anformassion dël marcador.",
+ 'semanticmaps-par-hidenamespace' => "Mostré o nò ël tìtol dlë spassi nominal ant la fnestra d'anformassion dël marcador.",
'semanticmaps-par-centre' => "Ël sènter ëd la carta. Quand a l'é pa dàit, la carta a trovrà automaticament ël sènter otimal për smon-e tùit ij marcador an sla carta.",
'semanticmaps-par-template' => "Në stamp da dovré deje a forma ai contnù dla fnesta d'anformassion.",
'semanticmaps-par-geocodecontrol' => 'Smon-e ël contròl ëd geocodìfica.',
@@ -1118,6 +1118,7 @@
'semanticmaps-par-staticlocations' => 'Seznam lokacij za dodajanje na zemljevid skupaj z rezultati poizvedb. Tako kot z display_points, lahko dodate naslov, opis in ikono za vsako lokacijo z uporabo "~" kot ločilo.',
'semanticmaps-par-forceshow' => 'Prikaži zemljevid tudi če ni lokacij za prikaz?',
'semanticmaps-par-showtitle' => 'Prikaži naslov v oknu ali ne. Onemogočanje tega je pogosto uporabno, če uporabljate predloge za oblikovanje vsebine info okno.',
+ 'semanticmaps-par-hidenamespace' => 'Ali naj prikaže naslov imenskega prostora v označevalnem informacijskem oknu.',
'semanticmaps-par-centre' => 'Sredini zemljevida. Če ne podana, bo zemljevid samodejno izbral optimalno lokacijo za prikaz vseh oznak na zemljevidu.',
'semanticmaps-par-template' => 'Predloga za oblikovanje vsebine info okna.',
'semanticmaps-par-geocodecontrol' => 'Prikaži nadzor geokodiranja.',

0 comments on commit 87e2025

Please sign in to comment.