Permalink
Browse files

Small layout fixes.

  • Loading branch information...
1 parent 357897b commit d2c4c0f76f8b0deb36cb3ed139c1dc15d2eb946b Lukasz Kufel committed May 6, 2011
@@ -1,4 +1,4 @@
-## obiekt `arguments`
+## Obiekt `arguments`
Każda zasięg funkcyjny w języku JavaScript ma dostęp do specjalnej zmiennej `arguments`.
Ta zmienna trzyma listę wszystkich argumentów przekazanych do funkcji.
@@ -86,7 +86,7 @@ słowie kluczowym `return`.
W powyższym przykładzie nie ma żadnej różnicy w działaniu pomiędzy użyciem
i nieużyciem słowa kluczowego `new`.
-### Tworzenie nowych obiektów używając fabryk
+### Tworzenie nowych obiektów korzystając z fabryk
Często zaleca się **nie** korzystać z operatora `new` ponieważ zapominając
go zastosować może prowadzić do błędów.
@@ -13,7 +13,8 @@ Powyższa funkcja zostaje [wyniesiona](#function.scopes) zanim program wystartuj
jest dostępna *wszędzie* w ramach zasięgu, w którym została *zadeklarowana*,
nawet jeżeli ta funkcja została wywołana przed faktyczną definicją w kodzie źródłowym.
- foo(); // Działa ponieważ definicja funkcji została wyniesiona na początek zasięgu przed uruchomieniem kodu
+ foo(); // Działa ponieważ definicja funkcji została wyniesiona
+ // na początek zasięgu przed uruchomieniem kodu
function foo() {}
### Wyrażenie funkcyjne
@@ -40,7 +40,8 @@ możliwość, że obiekt może posiadać tak nazwaną właściwość. Konieczne
foo.hasOwnProperty('bar'); // zawsze zwraca false
- // Została użyta metoda innego obiektu i wywołana z konkekstem `this` ustawionym na foo
+ // Została użyta metoda innego obiektu i wywołana z konkekstem
+ // `this` ustawionym na foo
({}).hasOwnProperty.call(foo, 'bar'); // true
### Wnioski
View
@@ -33,7 +33,7 @@ inaczej jeżeli są poprzedzone słowem kluczowym `new` a inaczej jeżeli nie s
new Number(10) === 10; // False, Object i Number
Number(10) === 10; // True, Number i Number
- new Number(10) + 0 === 10; // True, ponieważ dokonana została jawna konwersja
+ new Number(10) + 0 === 10; // True, ponieważ dokonano jawnej konwersji
Korzystanie z wbudowanych typów jak `Number` jako konstruktor utworzy nowy obiekt
typu `Number`, natomiast opuszczenie słowa kluczowego `new` spowoduje, że funkcja

0 comments on commit d2c4c0f

Please sign in to comment.