Klient Bash do komunikacji zdalnej z API v2 SerwerSMS.pl
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.gitattributes
LICENSE
Readme.md
serwersms

Readme.md

SerwerSMS.pl Bash Client API

Klient Bash do komunikacji zdalnej z API v2 SerwerSMS.pl z poziomu terminala.

Zalecane jest, aby komunikacja przez HTTPS API odbywała się z loginów utworzonych specjalnie do połączenia przez API. Konto użytkownika API można utworzyć w Panelu Klienta → Ustawienia interfejsów → HTTPS XML API → Użytkownicy.

Konfiguracja

Dane autoryzacyjne należy zdefiniować w pliku serwersms, przykładowo:

USERNAME="demo"
PASSWORD="demo"

Przykładowe wywołania

Poniżej zawarta jest lista przykładowych wywołań do API.

Wysyłka SMS ECO

$ ./serwersms messages/send_sms --phone "500600700" --text "Test message" --details true

Wysyłka SMS FULL

$ ./serwersms messages/send_sms --sender INFORMACJA --phone "500600700" --text "Test message" --details true --utf true

Wysyłka spersonalizowanych SMS

$ ./serwersms messages/send_personalized --sender INFORMACJA --messages "500600700:Test message 1]|[600700800:Test message 2" --details true --utf true

Wysyłka VOICE

$ ./serwersms messages/send_voice --phone "500600700" --test true --text "Test message" --details true

Pobieranie raportów doręczeń

$ ./serwersms messages/reports

Pobieranie wiadomości przychodzących

$ ./serwersms messages/recived --type "eco"

Zapis grupy

$ ./serwersms groups/add --name "My group"

Zapis kontaktu

$ ./serwersms contacts/add --phone "500600700" --group_id 17327005 --first_name "My firstname"

Listowanie kontaktów

$ ./serwersms contacts/index --search "500600700"

Pobranie faktury

$ ./serwersms payments/invoice --id 47957 --facture "faktura.pdf"

Wyszukanie numeru na czarnej liście

$ ./serwersms blacklist/index --phone "500600700"

Sprawdzenie numeru HLR

$ ./serwersms phones/check --phone "500600700"

Zapis subkonta

$ ./serwersms subaccounts/add --subaccount_username "username" --subaccount_password "my_password" --subaccount_id 4563

Dokumentacja

Lista wszystkich metod oraz opcji dostępna jest pod adresem http://dev.serwersms.pl Należy pamiętać o tym, aby parametry tekstowe w wywołaniu osadzić w znakach "".

Konsola API

http://apiconsole.serwersms.pl/