Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 

SerwerSMS.pl Bash Client API

Klient Bash do komunikacji zdalnej z API v2 SerwerSMS.pl z poziomu terminala.

Zalecane jest, aby komunikacja przez HTTPS API odbywała się z loginów utworzonych specjalnie do połączenia przez API. Konto użytkownika API można utworzyć w Panelu Klienta → Ustawienia interfejsów → HTTPS XML API → Użytkownicy.

Konfiguracja

Dane autoryzacyjne należy zdefiniować w pliku serwersms, przykładowo:

USERNAME="demo"
PASSWORD="demo"

Przykładowe wywołania

Poniżej zawarta jest lista przykładowych wywołań do API.

Wysyłka SMS ECO

$ ./serwersms messages/send_sms --phone "500600700" --text "Test message" --details true

Wysyłka SMS FULL

$ ./serwersms messages/send_sms --sender INFORMACJA --phone "500600700" --text "Test message" --details true --utf true

Wysyłka spersonalizowanych SMS

$ ./serwersms messages/send_personalized --sender INFORMACJA --messages "500600700:Test message 1]|[600700800:Test message 2" --details true --utf true

Wysyłka VOICE

$ ./serwersms messages/send_voice --phone "500600700" --test true --text "Test message" --details true

Pobieranie raportów doręczeń

$ ./serwersms messages/reports

Pobieranie wiadomości przychodzących

$ ./serwersms messages/recived --type "eco"

Zapis grupy

$ ./serwersms groups/add --name "My group"

Zapis kontaktu

$ ./serwersms contacts/add --phone "500600700" --group_id 17327005 --first_name "My firstname"

Listowanie kontaktów

$ ./serwersms contacts/index --search "500600700"

Pobranie faktury

$ ./serwersms payments/invoice --id 47957 --facture "faktura.pdf"

Wyszukanie numeru na czarnej liście

$ ./serwersms blacklist/index --phone "500600700"

Sprawdzenie numeru HLR

$ ./serwersms phones/check --phone "500600700"

Zapis subkonta

$ ./serwersms subaccounts/add --subaccount_username "username" --subaccount_password "my_password" --subaccount_id 4563

Dokumentacja

Lista wszystkich metod oraz opcji dostępna jest pod adresem http://dev.serwersms.pl Należy pamiętać o tym, aby parametry tekstowe w wywołaniu osadzić w znakach "".

Konsola API

http://apiconsole.serwersms.pl/

About

Klient Bash do komunikacji zdalnej z API v2 SerwerSMS.pl

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages