Klient Delphi do komunikacji zdalnej z API v2 SerwerSMS.pl
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.gitattributes
Example.dpr
LICENSE
README.md
serwersms.dll
serwersms.dpr

README.md

SerwerSMS.pl Delphi Client API

Klient Delphi do komunikacji zdalnej z API v2 SerwerSMS.pl

Zalecane jest, aby komunikacja przez HTTPS API odbywała się z loginów utworzonych specjalnie do połączenia przez API. Konto użytkownika API można utworzyć w Panelu Klienta → Ustawienia interfejsów → HTTPS XML API → Użytkownicy.

Przykładowe wywołanie

program Example;

{$APPTYPE CONSOLE}

{$R *.res}

uses
 {$IFDEF MSWINDOWS}
 Winapi.Windows,
 {$ENDIF }
 Generics.Collections,
 System.SysUtils,
 System.Classes;

type
 TMessagesSendSms = function(Auth: TDictionary<string,string>; Phone: string; Text: string; Sender: string; Params: TDictionary<string,string>): string; stdcall;

var
 DllInstance: THandle;
 MessagesSendSms: TMessagesSendSms;
 Result: string;
 Auth: TDictionary<string,string>;
 Options: TDictionary<string,string>;

begin
 try

  DllInstance := LoadLibrary('serwersms.dll');
  if DllInstance = 0 then
   Exit;

  @MessagesSendSms := GetProcAddress(DllInstance, 'MessagesSendSms');

  if @MessagesSendSms <> nil then
  begin

   Auth := TDictionary<string,string>.Create;
   Options := TDictionary<string,string>.Create;

   Auth.Add('username', 'demo');
   Auth.Add('password', 'demo');
   Auth.Add('format', 'json');

   Options.Add('details', 'true');
   Options.Add('utf', '1');
   Options.Add('test', '1');
   Result := MessagesSendSms(Auth, '500000000', 'Test message', 'INFORMACJA', Options);

   WriteLn(Result);

  end
  else
   begin
    WriteLn('Problem with load function');
   end;
  FreeLibrary(DllInstance);

  Write('End');
  ReadLn;

 except
  on E: Exception do
   Writeln(E.ClassName, ': ', E.Message);
 end;
end.

Wysyłka SMS

Options.Add('details', 'true');
Options.Add('utf', 'true');
Options.Add('test', 'true');
Result := MessagesSendSms(Auth, '500000000', 'Test message', 'INFORMACJA', Options);

Wysyłka spersonalizowanych SMS

Messsages := TObjectList<TDictionary<string,string>>.Create();

Temp := TDictionary<string,string>.Create();
Temp.Add('phone', '500000000');
Temp.Add('text', 'Test message 1');
Messsages.Add(Temp);

Temp := TDictionary<string,string>.Create();
Temp.Add('phone', '600000000');
Temp.Add('text', 'Test message 2');
Messsages.Add(Temp);

Options.Add('details', 'true');
Options.Add('utf', 'true');
Result := MessagesSendPersonalized(Auth, Messsages, 'INFORMACJA', Options);

Pobieranie raportów doręczeń

Options.Add('id', '09d3e84be1');
Result := MessagesReports(Auth, Options);

Pobieranie wiadomości przychodzących

Options.Add('phone', '500600700');
Result := MessagesRecived(Auth, 'eco', Options);

Instalacja

Po ściągnięciu pliku serwersms.dll należy podpiąć bibliotekę w swoim projekcie, zdefiniować nowy typ oraz załadowac wybraną funkcję.

Wymagania

Delphi XE6 Biblioteka do komunikacji HTTPS wymaga plików libeay32.dll oraz ssleay32.dll.

Dokumentacja

http://dev.serwersms.pl

Konsola API

http://apiconsole.serwersms.pl