Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 

SerwerSMS.pl Delphi Client API

Klient Delphi do komunikacji zdalnej z API v2 SerwerSMS.pl

Zalecane jest, aby komunikacja przez HTTPS API odbywała się z loginów utworzonych specjalnie do połączenia przez API. Konto użytkownika API można utworzyć w Panelu Klienta → Ustawienia interfejsów → HTTPS XML API → Użytkownicy.

Przykładowe wywołanie

program Example;

{$APPTYPE CONSOLE}

{$R *.res}

uses
 {$IFDEF MSWINDOWS}
 Winapi.Windows,
 {$ENDIF }
 Generics.Collections,
 System.SysUtils,
 System.Classes;

type
 TMessagesSendSms = function(Auth: TDictionary<string,string>; Phone: string; Text: string; Sender: string; Params: TDictionary<string,string>): string; stdcall;

var
 DllInstance: THandle;
 MessagesSendSms: TMessagesSendSms;
 Result: string;
 Auth: TDictionary<string,string>;
 Options: TDictionary<string,string>;

begin
 try

  DllInstance := LoadLibrary('serwersms.dll');
  if DllInstance = 0 then
   Exit;

  @MessagesSendSms := GetProcAddress(DllInstance, 'MessagesSendSms');

  if @MessagesSendSms <> nil then
  begin

   Auth := TDictionary<string,string>.Create;
   Options := TDictionary<string,string>.Create;

   Auth.Add('username', 'demo');
   Auth.Add('password', 'demo');
   Auth.Add('format', 'json');

   Options.Add('details', 'true');
   Options.Add('utf', '1');
   Options.Add('test', '1');
   Result := MessagesSendSms(Auth, '500000000', 'Test message', 'INFORMACJA', Options);

   WriteLn(Result);

  end
  else
   begin
    WriteLn('Problem with load function');
   end;
  FreeLibrary(DllInstance);

  Write('End');
  ReadLn;

 except
  on E: Exception do
   Writeln(E.ClassName, ': ', E.Message);
 end;
end.

Wysyłka SMS

Options.Add('details', 'true');
Options.Add('utf', 'true');
Options.Add('test', 'true');
Result := MessagesSendSms(Auth, '500000000', 'Test message', 'INFORMACJA', Options);

Wysyłka spersonalizowanych SMS

Messsages := TObjectList<TDictionary<string,string>>.Create();

Temp := TDictionary<string,string>.Create();
Temp.Add('phone', '500000000');
Temp.Add('text', 'Test message 1');
Messsages.Add(Temp);

Temp := TDictionary<string,string>.Create();
Temp.Add('phone', '600000000');
Temp.Add('text', 'Test message 2');
Messsages.Add(Temp);

Options.Add('details', 'true');
Options.Add('utf', 'true');
Result := MessagesSendPersonalized(Auth, Messsages, 'INFORMACJA', Options);

Pobieranie raportów doręczeń

Options.Add('id', '09d3e84be1');
Result := MessagesReports(Auth, Options);

Pobieranie wiadomości przychodzących

Options.Add('phone', '500600700');
Result := MessagesRecived(Auth, 'eco', Options);

Instalacja

Po ściągnięciu pliku serwersms.dll należy podpiąć bibliotekę w swoim projekcie, zdefiniować nowy typ oraz załadowac wybraną funkcję.

Wymagania

Delphi XE6 Biblioteka do komunikacji HTTPS wymaga plików libeay32.dll oraz ssleay32.dll.

Dokumentacja

http://dev.serwersms.pl

Konsola API

http://apiconsole.serwersms.pl

About

Klient Delphi do komunikacji zdalnej z API v2 SerwerSMS.pl

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages