Klient Perl do komunikacji zdalnej z API v2 SerwerSMS.pl
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
lib
LICENSE
README.md
SerwerSMS.pm

README.md

SerwerSMS - Perl

Klient Perl do komunikacji zdalnej z API v2 SerwerSMS.pl

Uruchomienie

  perl script.pl

lub

  perl -e 'use lib "path_to_SerwerSMS.pm";use lib "path_to_lib_SerwerSMS"; use SerwerSMS;use JSON::XS;my $s = SerwerSMS->new("username","password");my %params = (test => 1);print $s->{'messages'}->sendSms("500600700","text","INFORMACJA",%params);';

Zalecane jest, aby komunikacja przez HTTPS API odbywała się z loginów utworzonych specjalnie do połączenia przez API. Konto użytkownika API można utworzyć w Panelu Klienta → Ustawienia interfejsów → HTTPS XML API → Użytkownicy.

Przykładowe wywołanie

    use lib "path_to_SerwerSMS.pm";
    use lib "path_to_lib_SerwerSMS";
    use SerwerSMS;
    use JSON::XS;
    use Try::Tiny;
    
    try {
      
      my $s = SerwerSMS->new("username","password");
      my %params = (
        test  => 1, 
        details => 1
      );
      print $s->{"messages"}->sendSms("500600700","text","INFORMACJA",%params);
      
    } catch {
        print "error: $_";
    };

Wysyłka SMS

  try {
      
    my $s = SerwerSMS->new("username","password");
    my %params = (details => 1);
    
    # SMS FULL
    
    print $s->{"messages"}->sendSms("500600700","text","INFORMACJA",%params);
    
    # SMS ECO
    
    print $s->{"messages"}->sendSms("500600700","text","",%params);
    
    # VOICE from text 
    
    $params{"text"} = "tresc";
    print $s->{"messages"}->sendVoice("500600700",%params);
    
    # MMS
    
    $params{"file_id"} = "1f9e980e87";
    print $s->{"messages"}->sendMms("500600700","title",%params);
    
  } catch {
      print "error: $_";
  };

Wysyłka spersonalizowanych SMS

  try {
      
    my $s = SerwerSMS->new("username","password");
    my %params = ( details => 1 );
    my @messages = (
          ["phone" => 500600700,"text" => "text1"], 
          ["phone" => 500600700,"text" => "text2"], 
          ["phone" => 500600700,"text" => "text3"]
    ); 
    print $s->{"messages"}->sendPersonalized(\@messages,"INFORMACJA",\%params);
    
  } catch {
      print "error: $_";
  };

Pobieranie raportów doręczeń

  try {
      
    my $s = SerwerSMS->new("username","password");
    my %params = ( "phone" => "500600700");
    print $s->{"messages"}->reports(%params);
    
  } catch {
      print "error: $_";
  };

Pobieranie wiadomości przychodzących

  try {
      
    my $s = SerwerSMS->new("username","password");
    my %params = ( "phone" => "500600700");
    print $s->{"messages"}->recived("full",%params);
    
  } catch {
      print "error: $_";
  };

Wymagania

perl5 ver. 22

Dokumentacja

http://dev.serwersms.pl