Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
lib
 
 
 
 
 
 
 
 

SerwerSMS - Perl

Klient Perl do komunikacji zdalnej z API v2 SerwerSMS.pl

Uruchomienie

  perl script.pl

lub

  perl -e 'use lib "path_to_SerwerSMS.pm";use lib "path_to_lib_SerwerSMS"; use SerwerSMS;use JSON::XS;my $s = SerwerSMS->new("username","password");my %params = (test => 1);print $s->{'messages'}->sendSms("500600700","text","INFORMACJA",%params);';

Zalecane jest, aby komunikacja przez HTTPS API odbywała się z loginów utworzonych specjalnie do połączenia przez API. Konto użytkownika API można utworzyć w Panelu Klienta → Ustawienia interfejsów → HTTPS XML API → Użytkownicy.

Przykładowe wywołanie

    use lib "path_to_SerwerSMS.pm";
    use lib "path_to_lib_SerwerSMS";
    use SerwerSMS;
    use JSON::XS;
    use Try::Tiny;
    
    try {
      
      my $s = SerwerSMS->new("username","password");
      my %params = (
        test  => 1, 
        details => 1
      );
      print $s->{"messages"}->sendSms("500600700","text","INFORMACJA",%params);
      
    } catch {
        print "error: $_";
    };

Wysyłka SMS

  try {
      
    my $s = SerwerSMS->new("username","password");
    my %params = (details => 1);
    
    # SMS FULL
    
    print $s->{"messages"}->sendSms("500600700","text","INFORMACJA",%params);
    
    # SMS ECO
    
    print $s->{"messages"}->sendSms("500600700","text","",%params);
    
    # VOICE from text 
    
    $params{"text"} = "tresc";
    print $s->{"messages"}->sendVoice("500600700",%params);
    
    # MMS
    
    $params{"file_id"} = "1f9e980e87";
    print $s->{"messages"}->sendMms("500600700","title",%params);
    
  } catch {
      print "error: $_";
  };

Wysyłka spersonalizowanych SMS

  try {
      
    my $s = SerwerSMS->new("username","password");
    my %params = ( details => 1 );
    my @messages = (
          ["phone" => 500600700,"text" => "text1"], 
          ["phone" => 500600700,"text" => "text2"], 
          ["phone" => 500600700,"text" => "text3"]
    ); 
    print $s->{"messages"}->sendPersonalized(\@messages,"INFORMACJA",\%params);
    
  } catch {
      print "error: $_";
  };

Pobieranie raportów doręczeń

  try {
      
    my $s = SerwerSMS->new("username","password");
    my %params = ( "phone" => "500600700");
    print $s->{"messages"}->reports(%params);
    
  } catch {
      print "error: $_";
  };

Pobieranie wiadomości przychodzących

  try {
      
    my $s = SerwerSMS->new("username","password");
    my %params = ( "phone" => "500600700");
    print $s->{"messages"}->recived("full",%params);
    
  } catch {
      print "error: $_";
  };

Wymagania

perl5 ver. 22

Dokumentacja

http://dev.serwersms.pl

About

Klient Perl do komunikacji zdalnej z API v2 SerwerSMS.pl

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages