Skip to content
Siem.p edited this page Sep 23, 2022 · 1 revision
Clone this wiki locally

Intro

Deze wiki bevat info over het werkproces van het squadpage project.

Aan de hand van de Development-Lifecycle wordt deze wiki behandeld