Skip to content
Simpay API DirectBiling
PHP
Branch: master
Clone or download
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
examples Poprawa metody sprawdzania adresów IP w IPN Aug 1, 2019
src Poprawa prowizji DirectBilling Aug 12, 2019
README.md Update README.md Nov 27, 2018
composer.json Update composer.json Dec 14, 2018

README.md

Wartość zwracana przez partnera powinna zawierać tylko "OK". System SimPay uzna wtedy, że transakcja została poprawnie obsłużona i nie będzie ponawiał zapytań do serwisu partnera.

You can’t perform that action at this time.