Skip to content
Simpay API DirectBiling
JavaScript TypeScript
Branch: master
Clone or download
DarkGL
DarkGL Changes
Latest commit 8db9872 Mar 27, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
node_modules Initial commit Mar 27, 2019
src Initial commit Mar 27, 2019
.gitignore Package json changes Mar 27, 2019
README.md Create README.md Mar 27, 2019
package-lock.json Package json changes Mar 27, 2019
package.json Changes Mar 27, 2019
tsconfig.json Initial commit Mar 27, 2019

README.md

Wartość zwracana przez partnera powinna zawierać tylko "OK". System SimPay uzna wtedy, że transakcja została poprawnie obsłużona i nie będzie ponawiał zapytań do serwisu partnera.

You can’t perform that action at this time.