Skip to content
Użytkownik wysyła wiadomość SMS, SimPay generuje w swojej bazie kod i odsyła go na telefon użytkownika. W momencie, gdy zostanie on wpisany w odpowiednim miejscu na Twojej stronie, specjalny skrypt na podstawie API sprawdza jego poprawność.
JavaScript
Branch: master
Clone or download
Pull request Compare This branch is 4 commits ahead of zmikolaj:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
lib
README.md
index.js
tests.js

README.md

node-simpay

node.js api for simpay.pl

var simpay = require('./simpay/index.js');

/*
	key - https://simpay.pl/panel/Client/API
	secret - https://simpay.pl/panel/Client/API
*/
var api = new simpay.API({key: '333333333333333333', secret: '2222222222222222', version: '1'});

/*
	serviceId - identyfikator usługi premium sms
	number - numer na ktory wyslano sms 
	code - kod wprowadzony przez klienta

	isOk - true/false
	errorType - ERROR, USED, OK
	err - errory przez simpay
*/
api.getStatus({serviceId: '41241', number: '7055', code: 'F713EE'}, function(isOk, errorType, err) {
	if( !isOk ){
		if( errorType == 'ERROR' ){
			console.log( 'API Error' , err );
		}
		else if( errorType == 'USED' ){
			console.log( 'Code used', err );
		}

		return;
	}

	console.log( 'API Code accepted' );
});
You can’t perform that action at this time.