Skip to content
Official SimPay.pl PHP API Client Użytkownik wysyła wiadomość SMS, SimPay generuje w swojej bazie kod i odsyła go na telefon użytkownika. W momencie, gdy zostanie on wpisany w odpowiednim miejscu na Twojej stronie, specjalny skrypt na podstawie API sprawdza jego poprawność.
PHP
Branch: master
Clone or download
Pull request Compare This branch is 19 commits ahead of SimPay:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
examples
src
tests
.gitattributes
.gitignore
README.md
composer.json

README.md

SimPay_SMS_API_Client

Official SimPay.pl PHP API Client

Requirements

  • PHP 5.3+

Installation

The SimPay_PHP_SMS_Client can be installed using Composer.

Composer

Inside of composer.json specify the following:

{
  "require": {
    "simpaypl/sms_client": "dev-master"
  }
}
<?php
// load Composer
require 'vendor/autoload.php';

define('API_KEY', 	'XXXXXXXX');
define('API_SECRET', 	'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX');

try {
	
	$api = new Simpay(API_KEY, API_SECRET );

    	$api->getStatus(array(
			'service_id' 	=>	'2',							
			'number'		=>	'7355',
			'code'			=>	'5DB554',						
	));

	if( $api -> check() ){
		echo 'Kod poprawny';

		echo 'Numer telefonu z ktorego sms zostal wyslany ' . $api -> getSMSNumberFrom();

		echo 'Wartosc SMSa ' . $api -> getSMSValue( '7355' );
	}
	else{
		echo 'Kod nie poprawny';
	}


	
} catch(Exception $e) {
	echo	'Error:	'	.$e->getMessage();
}
	
You can’t perform that action at this time.