Skip to content
Partner przygotowuje link URL zgodnie z opisaną specyfikacją SimPay. W momencie złożenia przez użytkownika zamówienia (wysłanie wiadomości SMS), nasz system odpytuje URL podany przez partnera oraz pobiera kod bezpośrednio.
PHP
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Example.php
README.md
SimPay.php

README.md

SMS-XML-Api

Partner przygotowuje link URL zgodnie z opisaną specyfikacją SimPay. W momencie złożenia przez użytkownika zamówienia (wysłanie wiadomości SMS), nasz system odpytuje URL podany przez partnera oraz pobiera kod bezpośrednio.

https://simpay.pl

You can’t perform that action at this time.