Hvor skal jeg? – Finn frem til forelesninger på NTNU Gløshaugen
Switch branches/tags
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
app
gradle/wrapper
.gitignore
README.md
build.gradle
gradle.properties
gradlew
gradlew.bat
settings.gradle

README.md

Hvor skal jeg?

Dette er kildekoden fra appen vi lagde under Hackerspace sitt Android-kurs høsten 2017.

Den ferdige appen kan lastes ned fra https://play.google.com/store/apps/details?id=no.hackerspace_ntnu.hvorskaljeg

Lyst til å eksperimentere med koden?

Bruk "Check out from Version Control" -> "GitHub" på forsiden i Android Studio, og bruk https://github.com/SimenCodes/HvorSkalJeg/ som URL. Hvis du ender opp med å gjøre noe kult med koden, bruk VCS -> Git -> "Create Pull Request" *, så kan vi oppdatere utgaven på Google Play!

PS: Hvis du vil se på nøyaktig det vi gjorde på kurset (og ikke endringer som har kommet i ettertid), gå til: https://github.com/SimenCodes/HvorSkalJeg/commits/dag2

Spørsmål eller tilbakemeldinger?

Kom innom, vi holder til på Drivhuset i IT-bygget. Du kan også kontakte Simen (kursholder) på sb@simen.codes.