Bash scripts for common CMS version detection
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md
drupal.sh
joomla.sh
wp.sh

README.md

Použití

Určeno pro skautský server Lebeda - lebeda.skauting.cz

[path] je volitelný parametr pro adresář, ze kterého se rekurzivně vyhledají a vypíšou všechny nalezené instalace. Při nezadání tohoto parametru se použije aktuální adresář

Wordpress

./wp.sh [path]

Drupal

./drupal.sh [path]

Joomla

./joomla.sh [path]