Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
hunspell/sk_SK
stop-words
synonyms
README.md

README.md

Podpora slovenčiny pre ElasticSearch

Repozitár pozostáva zo:

Pre lepšie výsledky pri lematizácii odporúčame použiť LemmaGen (licencia umožňuje použitie len v nekomerčných projektoch)

Do pozornosti dávame aj hunspell slovník od Essential Data

Implementáciu projektu (vyhľadávanie s podporou skloňovania / časovania / synoným) nájdete na www.webumenia.sk.

Požiadavky a inštalácia

Otestované pre ElasticSearch v1.3.4

Synonymický slovník je vo formáte použitelnom aj pre SOLR (zatiaľ netestované).

Obsah repozitáru stačí nakopírovať do priečinku config/ vo vašej inštalácií ElasticSearch

  |-bin
  |-config
  |---hunspell
  |-----sk_SK
  |---stop-words
  |---synonyms
  |-libexec  

Použitie

Príklad, ako si nastaviť analyzer:

{
 "settings": {
  "analysis": {
   "filter": {
    "lemmagen_filter_sk": {
     "type": "lemmagen",
     "lexicon": "sk"
    },
    "sk_SK" : {
     "type" : "hunspell",
     "locale" : "sk_SK",
     "dedup" : true,
     "recursion_level" : 0
    },
    "synonym_filter": {
     "type": "synonym",
     "synonyms_path": "synonyms/sk_SK.txt",
     "ignore_case": true
    },
    "stopwords_SK": {
     "type": "stop",
     "stopwords_path": "stop-words/stop-words-slovak.txt",
     "ignore_case": true
    }
   },
   "analyzer": {
    "slovencina_synonym": {
     "type": "custom",
     "tokenizer": "standard",
     "filter": [
      "stopwords_SK",
      "lemmagen_filter_sk",
      "lowercase",
      "stopwords_SK",
      "synonym_filter",
      "asciifolding"
     ]
    },
    "slovencina": {
     "type": "custom",
     "tokenizer": "standard",
     "filter": [
      "stopwords_SK",
      "lemmagen_filter_sk",
      "lowercase",
      "stopwords_SK",
      "asciifolding"
     ]
    }
   }
  }
 }
}

pozn. tento príklad používa LemmaGen

Odkazy a ďaľšie zdroje

(privítame tip na ďaľšie relevantné odkazy)

Správa projektu

Tento projekt spravuje lab.SNG. Ak máte akékoľvek otázky, vytvorte issue priamo tu alebo nám napíšte na lab@sng.sk.

Licencia

 • OpenThesaurus-SK a hunspell-sk používa dáta vydané pod GPLv2, LGPLv2.1, MPLv1.1

 • stop-words sú pod public domain